پیام تبریکیه شهاب الدین سرمند از آلمان

 

دوستان گرامی، دست اندركاران سایت وزین اصالت !

 درود و سلام به شما و شخص شما رفیق انجنیر همت !

 اجازه بدهید صمیمانه ترین شاد باش ها و تمنیات نیك خودرا به مناسبت اولین سالگرد سایت وزین اصالت حضور فرد، فرد شما رفقای روز های دشوار تقدیم بدارم .

این یك حقیقت مسلم است كه سایت اصالت زنده كننده خاطرات جاودان رزم وپیكار حزب محبوب ما حزب دموكراتیك خلق افغانستان (حزب وطن) میباشد، و اشكارا و مبرهن است كه تشنه گان خاطرات جاودان و اموزنده آن دوران را غنای روح بخشیده، متوجه رسالت امروز و فردای شان میسازد .

من و یاران دیروز ما (رفقای) ما به این باور اند كه سایت اصالت پیوند دهنده آنانی است كه ضمیر و وجدان شان به خاطر تحقق آرمان های بیكران خلق ستمكش وطن ما میتپد و هران اماده قربانی به خاطر استتقلال سیاسی، ترقی و سعادت مردم زحمتكش وطن ما میباشند .

بگذار موفقیت های بیكران و جاودان بدرقه راه شما باشد !

 

به امید موفقیت های مزید و والای شما

با درودهای رفیقانه

شهاب الدین سرمند از المان

 

 

بازگشت