دوستان عزیز به سایت اصالت خوش آمدید !        اگر زنده ماندن بقیمت تن دادن به پستی، گذشتن از حیثیت و آبرو و پا ماندن بالای عقاید سیاسی باشد، مرگ صد بار بر آن شرف دارد           دوستان عزیز به سایت اصالت خوش آمدید !      دوستان عزیز به سایت اصالت خوش آمدید !          اگر زنده ماندن بقیمت تن دادن به پستی، گذشتن از حیثیت و آبرو و پا ماندن بالای عقاید سیاسی باشد، مرگ صد بار بر آن شرف دارد اگر تمام تاريکيهاي دنيا با هم جمع شوند روشنايي شمع کوچکي را نيز نميتوانند خاموش کنند     اگر تمام تاريکيهاي دنيا با هم جمع شوند روشنايي شمع کوچکي را نيز نميتوانند خاموش کنند  
   

 

 

در این روز وقت آن رسیده که با حقانیت اعلام بداریم که برای نخستین بار در طول تاریخ نهضت آزادی بخش خلق افغان تنها سالگرد یک حزب سیاسی در افغانستان تجلیل میگردد، یک حزب سیاسی ایکه بحیث حزب طراز نوین پرولتاریا و تمام زحمتکشان کشور، حزب سپاهیان وطنپرست افغان، حزب مدافعان مصالح ملی وطن و استقلال ملی افغانستان، حزب خدمتگزار صدیق خلق و وطن واحد مان افغانستان نوین و انقلابی، حزب پاسخگوی منافع تمام مردم زحمتکش تمام ملیتها، اقوام و قبایل کشور، حزب انترناسیونالیست راستین، حزب کشاف راههای مهیب و خوفناک جامعه فیودالی - قبیله ای که در هر قدم با غولهای وحشی ارتجاع، امپریالیزم خون آشام و هژمونیزم شریر می رزمیده است، حزبی که دژ استبداد سلطنتی و رژیم اشرافی ملاک - بیروکراتیک و بورژوازی تجاری کمپرادور را واژگون ساخت و پرچم سرخ خلق - درفش انقلاب ثور و مرحلۀ نوین آنرا به ارادۀ خلق و برای آزادی و سعادت خلق دلیرانه و قهرمانانه، با قیام مسلحانۀ انقلابی برافراشت، حزبی که اکنون در خط مقدم سنگر آتشین پیکار طبقاتی زحمتکشان افغان، ملهم از قهرمانان آزادیخواه افغان، ملهم از اکتوبر کبیر و رهبر پرولتاریای جهان لنین بزرگ - این دوست صدیق و نجیب افغانها و خلقهای شرق علیه جنگ اعلام ناشده ای ارتجاع و امپریالیزم در رأس امپریالیزم آمریکا بی امان می رزمد، یورش می برد و پیروز میگردد و بسوی ساختمان جامعۀ نوین، بسوی صلح و سوسیالیزم با مارش ظفرآفرین انترناسیونال هشیارانه، شجاعانه، خردمندانه و در کادر اصول، بی ترس و بیهراس به پیش میتازد.

رفقا! راهی را که حزب ما طی بیست سال طی کرده است، راه مهیب و سهمگین ، راه پیچیده و دشوار و نامکشوف بود. حزب در روند تشکل و تکامل خویش با یک سلسله دشواریها و موانع عینی و ذهنی برخورد نمود. عقب ماندگی عمومی و عدم رشد لازم مناسبات اجتماعی- اقتصادی سطح نازل تشکل شعور و بیداری سیاسی- طبقاتی اقشار زحمتکشان و عدم رشد لازم قوام ملی و فرهنگی به طور ناگذیر تأثیرات نامطلوب را در حزب میگذاشت، بدین جهت حزب دارای ضعف های قابل توجه بود. ترکیب اجتماعی حزب عمدتاً به روشنفکران محدود میگردید. آگاهی طبقاتی- سیاسی اعضای حزب و آمادگی تئوریک مارکسیستی- لینینستی آنان و انطباق خلاق آن در شرایط مشخص افغانستان در سطح نازل قرار داشت.

پراگماتیزم مائوئیستی و نعره های ماجراجویانه و فتنه گرانۀ مائوئیزم در یک جبهه با ارتجاع سیاه و اعمال امپریالیزم وضع سیاسی را از لحاط درک حقایق انقلابی و اصولیت انقلابی مبهم و غبارآلود میساخت. وضع نیمه علنی حزب ایجاد ساختار سازمانی وسیع و توسعۀ ارتباطات آن با توده ها را دشوار میساخت. در محیط حزبی تأثیرات نیرومند بلندپروازی های خودخواهانۀ روشنفکری شخصی، منافع گروهی و ناسیونالیستی و قبیلوی، بیماری های خرده گیری و خرده کاری و محفل بازی های خرده بورژوائی محسوس بود. نباید فراموش کرد که سرویسهای مخصوص امپریالیستی و محافل حاکمۀ سلطنتی اجنت های خودرا بغرض درهم شکستن وحدت و قابلیت رزمی حزب نیز به درون حزب نفوذ میدادند.

همۀ اینها بالای وضع حزب در دوران سالهای قبل از انقلاب تأثیر انداخته انشعابات را در صفوف حزب تحریک میکرد. در آنزمان هنوز پختگی لازم و کرکتر پختۀ انقلابی لازم و درک لازم از نقاط مشترک حزب در شرایط جامعه که میتوانست از انشعابات جلوگیری کند، وجود نداشت.

از سخنرانی رفیق ببرک کارمل

 در جلسه باشکوه بیستمین سالگرد ح.د.خ.ا.، جدی ۱۳۶۳

 

 

رفقا!

راهی را که حزب ما طی بیست سال طی کرده است، راه مهیب و سهمگین ، راه پیچیده و دشوار و نامکشوف بود. حزب در روند تشکل و تکامل خویش با یک سلسله دشواریها و موانع عینی و ذهنی برخورد نمود. عقب ماندگی عمومی و عدم رشد لازم مناسبات اجتماعی- اقتصادی سطح نازل تشکل شعور و بیداری سیاسی- طبقاتی اقشار زحمتکشان و عدم رشد لازم قوام ملی و فرهنگی به طور ناگذیر تأثیرات نامطلوب را در حزب میگذاشت، بدین جهت حزب دارای ضعف های قابل توجه بود. ترکیب اجتماعی حزب عمدتاً به روشنفکران محدود میگردید. آگاهی طبقاتی- سیاسی اعضای حزب و آمادگی تئوریک مارکسیستی- لینینستی آنان و انطباق خلاق آن در شرایط مشخص افغانستان در سطح نازل قرار داشت.

پراگماتیزم مائوئیستی و نعره های ماجراجویانه و فتنه گرانۀ مائوئیزم در یک جبهه با ارتجاع سیاه و اعمال امپریالیزم وضع سیاسی را از لحاط درک حقایق انقلابی و اصولیت انقلابی مبهم و غبارآلود میساخت. وضع نیمه علنی حزب ایجاد ساختار سازمانی وسیع و توسعۀ ارتباطات آن با توده ها را دشوار میساخت. در محیط حزبی تأثیرات نیرومند بلندپروازی های خودخواهانۀ روشنفکری شخصی، منافع گروهی و ناسیونالیستی و قبیلوی، بیماری های خرده گیری و خرده کاری و محفل بازی های خرده بورژوائی محسوس بود. نباید فراموش کرد که سرویسهای مخصوص امپریالیستی و محافل حاکمۀ سلطنتی اجنت های خودرا بغرض درهم شکستن وحدت و قابلیت رزمی حزب نیز به درون حزب نفوذ میدادند.

همۀ اینها بالای وضع حزب در دوران سالهای قبل از انقلاب تأثیر انداخته انشعابات را در صفوف حزب تحریک میکرد. در آنزمان هنوز پختگی لازم و کرکتر پختۀ انقلابی لازم و درک لازم از نقاط مشترک حزب در شرایط جامعه که میتوانست از انشعابات جلوگیری کند، وجود نداشت.

از سخنرانی رهبر بزرگ و خردمند حزب ما رفیق ببرک کارمل

در جلسه باشکوه بیستمین سالگرد ح.د.خ.ا. ، جدی ۱۳۶۳ 

 

 

رفقا و همرزمان عزیز،

پنجاهمین سال تأسیس حزب شهیدان و قهرمانان گلگون کفن را به فرد فرد شما اعضای سرسپرده، معتقد و وفادار ح.د.خ.ا.، دوستان  و همه زحمتکشان و رنجبران کشور از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض نموده، موفقیتها و پیروزی های زیاد شما را در کار و پیکار و مبارزۀ عادلانه تان به خاطر تأمین صلح، دموکراسی، ترقی و عدالت اجتماعی در کشور دوستداشتنی مان افغانستان آرزو میکنیم.

رفقای عزیز،

ح.د.خ.ا. که پیشتاز مبارزه و پیکار مردم ما علیه ارتجاع سلطنتی و حکومت خودکامه داوود بود، با کار وسیع سیاسی در عرصه های گوناگون توانست دستگاه های حاکمه ستمگر وابسته به امپریالیزم را افشا نماید و خود در برابر تمام حملات حیوانی و وحشیانه حکومتهای جابر و ستمگر، مردانه مقاومت کرد، از به زندان انداختن ها، اخراج از کار و تحصیل، تعقیب پولیس و شهید ساختن فرزندانش نلرزید، به بیراهه نرفت راه تسلیم طلبی و ماجراجویی را اختیار نکرد، و استوار و هدفمند راه های بیرون رفت از دشواری ها و غلبه بر استبداد و حکومت های ضدملی را بدرک و فهم مردم وطن ما داد و بحیث حزب زحمتکشان و رنجبران در جامعه عرض اندام نمود.

حزب ما برعلیه تمام دسایس و فتنه گری های مرتجعین داخلی و سازمانهای خرابکار جاسوسی امپریالیستی با هوشیاری مبارزه کرد و در ایجاد روحیه وطندوستی، حق خواهی و اوجگیری مبارزات اقتصادی و سیاسی هموطنان بلاکشیده ما نقش رسالتمند خودرا ایفا نمود.

اگر جنبشهای اعتصاباتی و تظاهراتی سال های ۱۳۴۷ - ۱۳۴۹ را که به اوج خود رسیده بود در نظر  بگیریم بخوبی در می یابیم که نقش رهبری کننده، سمت دهنده و انگیزنده حزب ما در براه انداختن آن همه نمایشات اعتراضی کارگران، محصلان، متعلمان و سایر اقشار زحمتکش و ترقیخواه وطن چقدر عظیم و سازنده بود که در شرایط عقب مانده اقتصادی و سیاسی آن روز کشور در برابر هیولای سلطنتی و کاخ نشینانی که بعد سرکوب خونین سوم عقرب سال ۱۳۴۴، در فکرشان عکس العمل سیاسی مردم خطور نمیکرد، صدها هزار انسان ترقیخواه، شامل کارگران، دهقانان، محصلین پوهنتون و شاگردان مکاتب را برای بدست آوردن حقوق صنفی، اقتصادی و حتی با خواست های سیاسی متشکل و منسجم سازد و با تامین انظباط مطلوب همه را در زیر درفش پُرافتخار خود سازمان دهد.

سخنرانی های آتشین زنده یاد رفیق ببرک کارمل رهبر زحمتکشان افغانستان چه در طی دو دوره مبارزات پارلمانی قبل از وکیل شدن، و هنگام وکیل بودن از جانب مردم، در میتینگ ها و گرد همآیی ها، در تجلیل از روز های تاریخی اول ماه می، روز سوم عقرب، در مخالفت با سفر عباس هویدا صدراعظم وقت ایران در مورد آب هلمند، و صدها عرصه دیگر مبارزه حزب در تامین رابطه حزب ما با مردمان زحمتکش کشور و بخصوص کارگران و در امر توده یی شدن حزب نقش بسزایی را بازی کرد.

آن روزها فراموش نمی شود که زحمتکشان شهر کابل ساعت ها انتظار بیانیه انقلابی، تعرضی و امیدوار کننده رفیق ببرک کارمل را میکشیدند و وقتی رفیق کارمل به سخنرانی آغاز میکردند چه شور و هیجانی که میتینگ را در بر نمیگرفت و هزاران کلاه و لنگی و کتاب و کتابچه شرکت کننده گان میتینگ، برسم احترام از سیاست و موضع گیری حزب ما به هوا بلند میشد.

مردم ما راه حزبی را تعقیب کردند که رویاروی علیه سلطنت و بعداً علیه داوود جلاد میجنگید. ترس و بیمی را فرزندان این حزب بدل راه نمیدادند و پیوسته برای بیداری و بسیج مردم در شهر و قریه میشتافتند و وظیفه داده شده از جانب حزب محبوب شان را با ایمان کامل و صداقت تمام انجام میدادند.

مردمان زحمتکش افغانستان که بعد از حصول استقلال در زیر ضرب و ستم خانواده سلطنتی نادر غدار و میراث خوران او روزهای بد را تحمل کردند بزودی حقانیت راه حزب ما را درک و با گذشت هر روز  صفوف آن فشرده تر میشد و به دور حزب حلقه زدند و سرنوشت خود را با سرنوشت یگانه حزب واقعی توده های رنجبر و تهیدست کشور یکی کردند و فریاد زنده باد ح.د.خ.ا. را با شور و عشق بی پایان سر دادند. ح.د.خ.ا. که علیه سلطنت اشرافی و نظام فیودالی وابسته به امپریالیزم رویا روی می جنگید در صفوف خود چنان قهرمانانی را جذب تربیه و پرورش داد که عده ای از ایشان با سرفرازی و افتخارات بزرگ قبل از انقلاب، در پیروزی انقلاب شهید صدها تن شان بعد از انقلاب بوسیله دژخیمان امین به شهادت رسیدند و صدها تن دیگر این دلاوران حماسه آفرین نبرد علیه جهالت و تاریکی جاودانه شدند.

 

 فرخنده باد پنجاهمین سال تأسیس ح.د.خ.ا.!

درود به روان پاک شهدای گلگون کفن راه آزدای، دموکراسی، ترقی و عدالت اجتماعی!

 

 

 

 

 

 

(به پیشواز پنجاهمین سالروز اساسگذاری ح.د.خ.ا.)

 


 

 

عــلـــــــــم مــــــل

 

حزب دموکراتیک خلق افغانستان، بزرگترین سازمان سیاسی و اولین سازمان انقلابی . . .

بیشتر بخوانید

 

 

محمد حریف حریف

 

وقتی حرف از ۱۱ جدی ۱۳۴۳ و ۶ جدی ۱۳۵۸ به میان می آید، . . . بیشتر بخوانید

 

امین الله مفکر امینی

 

پنجاهمین سالروز تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان

 

پنجاه سال قبل یعنی بتاریخ ۱۱ جدی ۱۳۴۳ مطابق به اول جـنوری سال ۱۹۶۴ حزبی در حیات سیاسی خلقهای زحمتکش میهن عزیزما افغانستان . . . بیشتر بخوانید

 

 

  بارک رحیمی :

                     روز ۱۱ جدی سا ل ۱۳۴۳ روز تا ریخی در سیر . . . بیشتر بخوانید

 

 

 

 

سالروز تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان گرامی باد!

 سید داوود مصباح

 

 

 

مقالات