بیانیه دانشجویان سوسیالیست دانشگاههای سراسر ایران
 به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

ای کارگر . . .

تقدیم به کارگرانی که برای رهائی بشریت از یوغ سرمایه، دلیرانه می رزمند

رحیمه توخی

٢٢/٤/٢٠٠٨

سازش با سرمايه داري نيز به معناي مرگ انسانيت، آزادي و برابري خواهد بود. اينان كه در ظاهر خود را سوسياليست و كمونيست مي دانند ولي فكر و هدف شان تضعيف جنبش هاي كارگري، احزاب سوسياليستي و كمونيستي است عوامل سرمايه هستند كه به درون اين جنبش ها نفوذ كرده اند . بايد اينان را با اگاهي و درايت شناسايي و طرد كرد وماهيت دروغين شان را برملا ساخت.

www.esalat.org