درس اول ـ جهان بيني پرولتري و جي فلسفه مارکسيستي در آن

درس دوم ـ فلسفه چيست؟ اجزي متشکله فلسفه مارکسيستي کدام است؟

درس سوم ـ مسئله اساسي فلسفه، مقصود از مفاهيم مادي و معنوي چيست؟

درس چهارم ـ اسلوب در فلسفه

درس پنجم ـ نگاهي به تاريخ فلسفه

درس ششم ـ شريط سياسي ـ اجتماعي و علمي ـ معرفتي پيديش مارکسيسم

درس هفتم ـ موضوع فلسفه مارکسيستي، تکامل آن، رسالت آن

درس هشتم ـ فصل دوم ـ ماترياليسم ، ماده

درس نهم ـ حرکت و سکون

درس دهم ـ زمان و مکان

درس يازدهم ـ وحدت مادی جهان

درس دوازدهم ـ شعور

درس سيزدهم ـ کار، تفکر، زبان

درس چهاردهم ـ کلياتي درباره ديالکتيک به مثابه علم و به مثابه اسلوب علم

درس پانزدهم ـ اصول اساسي ديالک تيک مارکسيستي

درس شانزدهم ـ قانون در علم و فلسفه ديالکتيک

درس هفدهم ـ قانون وحدت و مبارزه اضداد

درس هجدهم ـ قانون گذار از تغييرات کمي به تحولات کيفي

درس نوزدهم ـ قانون نفي نفي

درس بيستم ـ فصل چهارم - مقولات ديالکتيک، مقوله چيست؟

درس بيست و يکم ـ مقولات مفرد - خاص - عام

درس بيست و دوم ـ جزء، کل و سيستم

درس بيست و سوم ـ مقولات مضمون و شکل

درس بيست و چهارم ـ مقولات ماهيت و پديده

درس بيست و پنجم ـ مقولات علت و معلول

درس بيست و ششم ـ مقولات ضرورت و تصادف

درس بيست و هفتم ـ مقولات جبر و اختيار

درس بيست و هشتم ـ مقولات امکان و واقعيت

درس بيست و نهم ـ مقولات منطقي و تاريخي

درس سی ـ آشنائي کلي با تئوری شناخت

درس سی و يکم ـ نقش پراتيک در شناخت

درس سی و دوم ـ مرحله حسي روند شناخت

درس سی و سوم ـ مرحله تعقلي روند شناخت

درس سی و چهارم ـ روند عمومي شناخت

درس سی و پنجم ـ تئوری حقيقت

درس سی و ششم ـ سيبرنتيک و اهميت فلسفي آن

درس سی و هفتم ـ جای منطق ديالکتيک در تکامل عمومي منطق

درس سی و هشتم ـ مختصات عام منطق ديالکتيک و قوانين اساسي آن

درس سی و نهم ـ دو اسلوب اساسی منطق دیالکتیک

درس چهل ـ پيش بيني علمي و اهميت علمي آن