به مناسبت صدمین سالگرد ۸ مارچ

www.esalat.org

گرامی باد ۸ مارچ روز جهانی زن

هر ساله در روز هشتم ماه مارس ميليون ها زن و مرد در كشورهاى مختلف روز جهانى زن را گرامى مى دارند. عليرغم نزديك به صد سال مبارزه پيگير براى برقرارى حقوق مساوى براى زنان در زمينه هاى مختلف سياسى، اجتماعى، اقتصادى، خانوادگى و غيره هنوز تبعيض عليه آنان در همه اين عرصه ها و در تقريبا تمامى كشورهاى جهان به اجرا درمى آيد.

 

فهرست مطالب

                                
 
کلارا زیتکین (دست چپ) و روزا لوکزامبورگ