فرخنده باد سی و دومین سالگردِ انقلاب ۷ ثور ۱۳۵۷

 
 تصاویر: برگرفته شده از منابع مختلف انترنیتی، سایت ریا نووستی و آرشیف اصالت

 

فلم مستند به مناسبت پنجمین سالگردِ انقلاب ثور
دربارۀ دستآوردهای زحمتکشان افغانستان در راه اعمار آیندۀ درخشان و مبارزه با دشمنان انقلاب

 

 

 

 

 

 

 

 

بیانیۀ رفیق ببرک کارمل

به مناسبتِ ششمین سالگرد انقلاب ثور

 

مصالحه؟

دکتور فرید طهماس

 

 

راه انقلاب ثور، راه حق و حقیقت بود

عبدالهادی از کانادا

 

 

سر سپرده گان راه انقلاب و مردم


 شهید گل انور دهقان