ناشر افکار دموکراتیکِ خلق افغانستان

اهداء به فرزند اصیل خلق افغانستان ببرک کارمل بانی ح.د.خ.ا. و رهبر زحمتکشان کشور

 

  

 

(«قیام بزرگ ملی مردم وطن ما نه یک امر تصادفی، نه یک جریان صرفاً خودبخودی و نه یک عمل قهرمانانه فردی بود این قیام نتیجه منطقی مبارزات طولانی جانبازانه مردم غیور ما بر علیه تسلط سیستم استعماری غارتگر و اشغالگر ستمگر و استثمارگر انگلیس بر کشور ما بود.

. . . استعمارگران انگلیس با استفاده از حربه خاینانه ایجاد تفرقه و خانه جنگی در بین مردم تطمیع مرتجعین و خائنین به وطن و تبلیغات دروغین مزورانه یی تحت نام دین مقدس اسلام توانست قسمتی از مردم ما را بر علیه غازی امان الله و وطن پرستان افغان و اقدامات آزادی خواهانه و ترقی خواهانه آنان بشوراند.

نوکران زرخرید استعمار با استفاده ناجایز از دین مقدس اسلام در بین مردم دست به تبلیغات دروغین و جعلیات افتراآت زدند و آنان را به گمراهی کشیدند تمام کوشش استعمار معطوف به این نکته بود که استقلال افغانستان صرفاً به صورت نام نهاد در عرصه سیاسی باقی بماند و چنانچه دیدیم همینطور هم شد طوریکه سلسله نادر وابسته به امپریالیزم که قدرت را غصب کرد طی پنجاه سال حاکمیت بلامنازع خویش مانع ان شد که مردم افغانستان از نتایج استقلال بهرمند شوند استعمار با سقوط دادن غازی امان الله و ایجاد وقفه طولانی در پروسه رشد و تکامل اقتصادی- اجتماعی وطن ما توانست در طول سال های زیاد به وسیله رژیم های متکی بر سیاست و اداره استعماری و فیودالیزم عشیروی مردم ما را چاپیده و از سهمگیری فعال انها در امر تسریع جنبش ضد امپریالیستی و ضد فیودالی جلوگیری نماید.

افغانستان انقلابی بصورت قطع مدافع صلح و امنیت صلح و دوستی ملل ازاد، ازادی و وحدت خلقها، استقلال ملل و تمامیت کشور های جهان و ارزومند حل صلح امیز و مسالمت امیز سوء تفاهمات و مسایل میان ملل و دول منطقه و جهان بوده و میباشد.

هیچگاه از سرزمین افغانستان کوچکترین خطری برای هیچ کشور همجوار، از جمله ملل همجوار و برادر ایران و پاکستان بوجود نخواهد آمد ما رسماً و با تمام صداقت صلحخواهانه به کشورهای منطقه و در سطح جهانی پیشنهاد نموده ایم که در صورت تضمین مطمئن آنها مبنی بر قطع تحریکات، مداخلات و تجاوزات بر سر زمین ما و بر علیه منافع ملی حیاتی مردم ما قطعات محدود نظامی اتحاد شوروی به کشور صلحدوست و بزرگ خود بر خواهند گشت ما صرفاً بخاطر حفظ استقلال ملی خود بخاطر دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور خویش، از دوستان و برادران شوروی خود، درخواست کمک نموده ایم.

هموطنان ازاده و شرافتمند !

بحیث یک خدمتگار بشما خطاب مینمایم : آزاد و مصئون زندگی کنید، و بکار صلح آمیز بپردازید ادمکشان اجیر امریکایی و چینی مزدوران نظامیگران پاکستان، بقایای ساواکی ایران، اسرائیلی و مصری و ضد انقلاب را تار و مار کنید !

درود به روان پاک شهدای قهرمان راه ازادی و استقلال !») بیشتر بخوانید . . .

 

                                      

به گردانندگان سایت وزین «اصالت»!

 . . . شما در دشوارترین شرایط و با کمترین امکانات و بیشترین تهدیدات در حالی صدای برحق حزب مان را بلند نمودید که عدۀ بیشماری از کرسی نشینان رهبری دیروزی حزب . . . بیشتر بخوانیند . . .

 

 

شش سال رزم و افتخار را شاد باش میگویم

 

 

رفقای گرامی پیروان راه اصالت!

 

 

«اصالت» آرمان سرای ماست

 شش سال کار پُر از اصالت، شش سال زحمت هدفمندانه، شش سال راه پیمودن استوار، . . . . بیشتر بخوانید 

 

پیام شادباش و تبریک

هستند کسانیکه آگاهانه یا ناآگاهانه در پی تخریب اندیشه های انقلابی با سر دادن ندامت های طفلانه به این و آن نشریه و اندیشه، منجمله به «اصالت» و اصالتداران حمله ور میشوند تا آب را گِل آلود نموده ماهی بگیرند. ولی ما مطمئنیم که این آب پاک و اصیل است، گِل آلود نمیشود، صیادان دست خالی خواهند برگشت. و کاروان تا رسیدن به سرمنزل مقصود موفقانه پیش خواهد رفت. . . . بیشتر بخوانید 

 

شش سال اصالت و اصالتداری

. . . شش سال خدمتگذاری و استواری شما را در حالیکه اکثر آنانیکه داد از مساوات، حق طلبی و طرفداری از عدالت اجتماعی میزدند، سر از گریبان غیر بدر میکنند و جمعی هم دست اتحاد بهم میدهند تا اتحاد روشنفکران بخصوص چپی های کشور را برهم زنند، تبریک میگویم. . . . بیشتر بخوانید    

 

   پیام شادباش به مناسبت ششمین بهار پُر بار سایت وزین «اصالت»!

   «اصالت» شش ساله شد! 

   ششمین ساگرد «اصالت» مبارک!  

   ششمین سالگرد «اصالت» مبارک باد!   

   پیام شادباش به مناسبتِ ششمین  سال نشراتِ «اصالت»   

    شش سال مبارزه خستگی ناپذیر در راه آزادی، استقلال و آرمانهای ح.د.خ.ا.!   

   به گرداننده گان سایت محبوب و مردمی «اصالت»!    

   سفارت افغانستان در کانادا خانۀ مشترک همۀ شماست 

 

مقالات