اشعار استاد (صباح)     

دو همسفر        

               

واژه های تلخ          

          

 قصه درد آلوده سفر          

           

 دوبیتی های بهاری             

                  

          رنگ و نيرنگ