ارگان نشراتی حزب دموکراتیکِ خلق افغانستان

اهداء به فرزند اصیل خلق افغانستان ببرک کارمل بانی ح.د.خ.ا. و رهبر زحمتکشان کشور

 »در این روز وقت آن رسیده که با حقانیت اعلام بداریم که برای نخستین بار در طول تاریخ نهضت آزادی بخش خلق افغان تنها سالگرد یک حزب سیاسی در افغانستان تجلیل میگردد، یک حزب سیاسی ایکه بحیث حزب طراز نوین پرولتاریا و تمام زحمتکشان کشور، حزب سپاهیان وطنپرست افغان، حزب مدافعان مصالح ملی وطن و استقلال ملی افغانستان، حزب خدمتگزار صدیق خلق و وطن واحد مان افغانستان نوین و انقلابی، حزب پاسخگوی منافع تمام مردم زحمتکش تمام ملیتها، اقوام و قبایل کشور، حزب انترناسیونالیست راستین، حزب کشاف راههای مهیب و خوفناک جامعه فیودالی - قبیله ای که در هر قدم با غولهای وحشی ارتجاع، امپریالیزم خون آشام و هژمونیزم شریر می رزمیده است، حزبی که دژ استبداد سلطنتی و رژیم اشرافی ملاک - بیروکراتیک و بورژوازی تجاری کمپرادور را واژگون ساخت و پرچم سرخ خلق - درفش انقلاب ثور ومرحلۀ نوین آنرا به ارادۀ خلق و برای آزادی و سعادت خلق دلیرانه و قهرمانانه، با قیام مسلحانۀ انقلابی برافراشت، حزبی که اکنون در خط مقدم سنگر آتشین پیکار طبقاتی زحمتکشان افغان، ملهم از قهرمانان آزادیخواه افغان، ملهم از اکتوبر کبیر و رهبر پرولتاریای جهان لنین بزرگ - این دوست صدیق و نجیب افغانها و خلقهای شرق علیه جنگ اعلام ناشده ای ارتجاع و امپریالیزم در رأس امپریالیزم آمریکا بی امان می رزمد، یورش می برد و پیروز میگردد و بسوی ساختمان جامعۀ نوین، بسوی صلح و سوسیالیزم با مارش ظفرآفرین انترناسیونال هشیارانه، شجاعانه، خردمندانه و در کادر اصول، بی ترس و بیهراس به پیش میتازد».

از سخنرانی رفیق ببرک کارمل

 در جلسه باشکوه بیستمین سالگرد ح.د.خ.ا.، جدی ۱۳۶۳

 


 

 

 

 

به مناسبت چهل و نهمین سالروز تأسیس

 حزب دموکراتیک خلق افغانستان

امین الله مفکر امینی

 

 

فرخنده باد چهل و نهمين سالروز

اساس گذاری حزب دموکراتيک خلق افغانستان

پيام شاد باش کميتۀ فعالين

 


سید داوود مصباح

 

 

بررسی واقعبینانه ای مختصری از آغاز تولد . . تا فروپاشی!

درفش مبارزه، پیروزمندانه، با قاطعیت در اهتزاز برافراشته خواهد ماند!

محمد طاهر نسیم

 

 

فرخنده باد

چهل و نهمین سالگرد تأسیس

حزب دموکراتیک خلق افغانستان

عبدالوکیل کوچی

 

 

 

پیام تبریک و شاد باش به مناسبتِ

چهل و نهمین سالگرد تأسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان

مولانا عبدالکبیر فرخاری

 به نماینده گی از رفقای بریتش کلمبیای کانادا 

 

 

 

 

 

 

 

 در شب ششم جدی ۱۳۵۸، ببرک کارمل که در اثر یک کودتای درون حزبی به وسیله حفیظ الله امین به خارج از کشور تبعید گردیده بود، با طنین مملو از سربلندی و آواز هیبت ناک اش "سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حفیظ الله امین این جاسوس سفاک امپریالیزم امریکا و دیکتاتور جبار و عوامفریب" را به مردم افغانستان تبریک گفت. ولی آنچه را با قاطعیت میتوان ابراز داشت اینست که بدون تحول ششم جدی، سرنوشت مردم افغانستان و انقلاب ثور به انتهای مرگبار می شتافت که پروسه آن از زمان به قدرت رسیدن حفیظ الله امین آغاز یافته بود. از همینرو، ورود قطعات محدود نظامی اتحاد شوروی و سرنگونی حاکمیت حفیظ الله امین در ششم جدی ۱۳۵۸ یک تحول ضروری و ناگذیر بنابر تقاضای شرایط حاکم بر افغانستان آنوقت بود. بدون شک سرنگونی حاکمیت حفیظ الله امین، که طی آن مدت کوتاه هزاران افغان بشمول اعضای جناح های "خلق" و "پرچم" حزب دموکراتیک خلق افغانستان راهی نیستی گردیدند و از طریق طرح تقسیم قدرت با نیروهای ضد انقلاب در تبانی با کشورهای همسایه و ایالات متحده امریکا عملاً به انقلاب افغانستان خیانت صورت گرفته بود، به نفع مردم افغانستان ثابت گردید.

 

 

د آسیا په زړه کی د امین او امینیانو د استبداد او استعماری او فاشیستی ځنځیر وروستی کړی ماته شوه
 
(ببرک کارمل - ۶ جدی ۱۳۵۸)

 

 

بیانیه تاریخی ببرک کارمل در باره مشی سیاسی دولت

 (ببرک کارمل - ۶ جدی ۱۳۵۸)

 

 

ابلاغیه شورای انقلابی تاریخی ششم جدی

 (ببرک کارمل - ۶ جدی ۱۳۵۸)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چرا حمله به روسیه توقف نه میکند؟

فرهاد بارکزوی

 

 

 www.esalat.org