یکشنبه، ۲۰  اپریل  ۲۰۰۸

قصه يی دردانگيز چور و چپاول کابل در دو حاکميت

بخش (۵)

 «د - نيک پي پور» و« وطن خواه »

                                

به كشور بي سوادان سردبير اند
هزاران پياده در بست مدير اند
رئيس و آمر دفتر كه بيني
همه از خويش و قوم های وزير اند.

****       

در شيرپور (چورپور) چی گذشت؟

 شيرپور

دگر ان ميله خواجه صفا نيست

دگر كابل به ما عشرتسرا نيست

اگر امروز و فردايم همين است

دگر اين خاك٬ خاك آريا نيست .

منطقه تاريخی شيرپور در مرکز شهر کابل ويران شد، خانه های آن با بولدوزر هموار شد و ميان اعضای کابينه و افراد بانفوذ از جمله فرماندهان جهادی، به شکل مخفيانه تقسيم شد. افرادی که اين زمين ها را تصاحب کرده بودند استدلال می کردند که آنها در شهر کابل سرپناه ديگری ندارند و حق دارند خانه ای در اين کشور داشته باشند.

اما اکنون خانه های بيشتر اين افراد در منطقه شيرپور، به فروش و يا کرايه گذاشته شده است. در اين منطقه، نزديک به ۳۵۰ خانه آباد شده که از نظر مخارج و نوع معماری، در شهر کابل کم نظير است، ولی آنگونه که ديده می شود شماری زيادی از اين خانه ها برای موسسات غيردولتی و شرکت ها به کرايه ماهانه تا ده هزار دالر داده شده است.

ماجراي شيرپورچگونه اتفاق افتيد: در حاليكه عبدالسلام با شش تن از اعضاي فاميلش صبحانه صرف مينمود، خانهاش توسط پوليس بوسيله بلدوزر تخريب شد.

عبدالسلام كه ٣۵ سال دارد و كارمند ملكي ميباشد به ايرنا گفت: «ما فكر كرديم كه انفجار بمب و يا زلزله بود.» او افزود كه دو تن از كودكانش زماني كه ميخواستند از كلكين فرار نمايند زخمي شدند.  سلام يكي از ٣٠ فاميل مسكون در منطقه شيرپور وزيراكبرخان كابل بود كه از خانهاش رانده شده و بعد با ترس و وحشت شاهد تخريب آن بود.  در جريان عمليات تخريب، بسياري از افراد رانده شده زير آوار خانههاي شان جراحت برداشتند. بنابر اظهارات ساكنان و شاهدان، فرمانده انوقت پوليس كابل بصير سالنگي شخصاً عمليات را رهبري ميكرد.  

سلام اصرار ورزيد: « پوليس شديداً باشند گان محل را لت و كوب ميكردند. حتي آنان به دو زني حمله كردند كه مانع لت و كوب شوهرا ن شان شدند.»  سازمان ملل متحد در مورد حادثه نگرانياش را ابراز كرد. ميلون كوتري يكتن از گزارشگرا ن كمسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد بعد از ملا قات با خانوادههاي بيخانه در محل تخريب به گزارشگرايراني گفت: «چيزي كه اينجا اتفاق افتاده است نه تنها نقض شديد حقوق بشر است بلكه همچنان خلاف تعهدات و وظيفه دولت افغانستان ميباشد.»

 به گفته كوتري آناني كه خانههايشان تخريب شده است باشند گان فقيري اند كه از ٣٠ سال به اينسو در اين محل زندگي ميكردند. وي علاوه كرد: «به نظر ميرسد اشخاصي كه بايد مسئول تأمين حقوق مردم و حفظ نظم و قانون باشند خود متخلف اند.»  ميلون كوتري از وزير دفاع  سابق قسيم فهيم  و وزير معارف  سابق يونسقانوني  به صفت متخلفان نام برد. او به گزارشگران گفت: «اساساً چيزي كه ما بد ست آورده ايم اينست كه وزيران و افراد ردههاي بالا در اشغال زمين و تخريب اماكن مرد م فقير د ست دارند.»

 كوتري هشدار داد كه منازع برسر ملكيت ميتواند افغانستان را بار د يگر به « دهها سال كشمكش» فرو برد.  او گفت: «بايد تغييري ايجاد شود و وزيراني كه مستقيماً د خيل اند بركنار شوند.»  

قبلاً از تعميرات كهنهي شيرپور، قطعات نظامي استفاده ميكردند ولي درين اواخر به مثابه قشله عسكري متروكه فقط در چند تعمير آن پوستههاي عسكري قرارگاه داشتند. به اساس حكم « مارشال» فهيم ساحه متذ كره از وجود نظاميها پاك و امر تخريب آن داده شد. در جوار اين پوستهها تقريباً ٣٠٠خانهاي غيرنظامي از دهها سال بد ين سو موقعيت داشتند كه در دوران جنگ طالبان در شمالي و سرازير شد ن مهاجرين از آن مناطق، به آنهاافزوده شد.

 اخيراً سه صدوپنجاه نمره زمين چهار بسوه يي كه مساحت مجموعي آن به ۱٢٠٠٠٠ متر مربع (٦٠جريب) ميرسيد براي اراكين بلند رتبه دولتي شامل وزرا، قومندانان، جنرالها، معاونان وزرا، واليان، روساي دواير امنيت، تجار وابسته به فهيم، قانوني و بسماله لويدرستيز و همچنان خانوادههاي فهيم، قانوني، عطا، جنرال داوود معاون وزارت امورداخله درامورموادمخدر ه و د يگرا ن توزيع گرديد و اكثريت خانههاي مهاجرين زير نقشه آمد.

 به تاريخ ۱٣ سنبله ۱٣٨٢ قومانداني امنيه كابل تحت قوما ندهي عبدالبصير سالنگي كه در آن ساحه زمين گرفته بود، به منطقه هجوم برده و به تعداد ٣٠ منزل را توسط بلدوزر به زور ويران كردند. آنان براي مردم فرصت جمعآوري اموال شان را هم ندادند و چندين كودك درين جريان زخمي شد.

ساكنان منطقه مقاومت كرده و در اعتراضي كه داشتند عمال دولت و شخص سالنگي را افشا كردند و او را با پرتاب خشت و كلوخ از آن جا دور ساختند. خانمي كه نام خود را فاش نكرد در صبحتي كه بين مردم داشت گفت:  «او مردم اين خاين جهادي كه قوما ندان امنيه كابل است از خون ما و شما صاحب ۵، ٦ خانه شده. اينان به اسلام خيانت كرده اند و دروغ ميگويند و دزدي ميكنند. حالا آمده اند كه ما را از خانههاي گِلي كه سي سال است در آنها زند گي ميكنيم بيرون كشند تا براي خود قصرها آباد كنند.

ما بايد به روي اين ... سنگ پرتاب كنيم.» محمد حنيف يكي از اهالي آنجا گفت:  «ما از سمت شمالي كه خانههاي ما توسط طالبان سوزانده شد درين جا مهاجر شد يم و سرپناه گِلي براي خود اعمار كرديم. بدبختانه كه اين زورمندان ساحه را بين خود تقسيم كرده و ما را اخراج مينمايند.

 من چند تن آنان را ميشناسم كه چند ين خانه دارند و اين جا را هم تصاحب كردند.» فرداي آن روز پوليس كار تخريب خانههاي مردم را از سر گرفت. مردم محل مكرراً مقاومت كردند. شخصي كه صاحب منصب بود با فاميل خود از خانه خارج نشد و ميگفت:  « بگذاريد اين جهاديها و تيكهداران ملك كه وطن را خراب كرده اند خانه مرا هم خراب كنند و فاميلم زير خاك شود.»

محمد محسن يكي از باشند گان ضمن خطاب به مردم گفت:  « ما مردم بيچاره در هيچ جاي شهر كابل خانه نداريم. ما مهاجر هستيم و نان خوردن خود را نداريم. بصيرسالنگي ما را به زور از خانههاي ما بيرون ميكند، دولت هم عرض ما را قبول نكرد. كرزي ما را به حضور نپذ يرفت و از پشت دروازه رد شد يم، مقابل دفتر يونما اعتصاب كرديم بعد از آن كه بوي موضوع از طريق راد يوهاي جهاني بلند شد، يونسقانوني و انورالحقاحدي كنفرانس مطبوعاتي را ترتيب دادند. آنان گفتند كه كدام نقض حقوق بشر را در اين رابطه نميبينند و اين جنايت را « قانوني» وانمود كردند.

 دولت تا روشن شد ن قضيه، اعمار منازل جديد را ممنوع اعلام كرد و كمسيوني را در رابطه توظيف نمود كه كمسيون در كارش ناكام بود. از حبيبالهاصغري معاون شاروالي كابل در اين رابطه پرسيده شد كه بيشرمانه گفت: « شاروالي از قضيه آگاهي ندارد.» در حاليكه محمدانور شاروال كابل زير نام رييس المپيك و اميرالد ين سالك معاون شاروالي و شخص اصغري در آن ساحه زمين گرفته اند. براي باقي ساكنان آن جا سه ماه وقت داده شد كه ساحه را تخليه كنند.

روزنامه «آرمان ملي» اقدام و حركت حقخواهانه مردم را نامعقول گفت و عمل افشاگرانه حقوق بشر را نكوهش كرد زيرا ميرحيدر مطهرازپنجشيرمديرمسئول روزنامه آرمان ملي خود يك نمره زمين در آن جا تصاحب شده است.

 رييس ناحيه دوم گفت: « توزيع زمينهاي شيرپور كه به اساس وابستگيهاي گروهي و شخصي صورت گرفته غيرعادلانه است چرا كه در شاروالي بيش از دههزار تقاضانامه براي گرفتن زمين وجود دارد كه از چند ين سال به اين طرف روي هم انبار شده و كسي به داد شان نميرسد.» در سندي كه از شاروالي كابل به د ست آمده در مورد توزيع زمينها چنين تذ كر رفته است: «... زمينهاي توزيع شده به مساحت چهاربسوه براي في نفر تحت اين شرايط كه تعمير دو منزله، پختهكاري و داراي چاه سپتيك باشد، اعمار گردد. ساحهاي كه مربوط وزيراكبرخان است، قيمت آن بلند تر ميباشد.»

وطن خود را از اين بدتر نديده

چنين بي حرمتي ديگر نديده

هر آنچه ديد از دست مسلمان

كه تا  امروز از كا فر ند يده .

ليست تعدادي از كساني كه اين زمينها براي شان داده شده:

ـ ٢٠ جنرال جهادي و غيرجهادي بلندرتبه.

ـ ۴٨ قوماند ا نان مسلح بر حال جهادي.

ـ ٨ معاون وزير

ـ ۵ معاون والي

ـ ٢٢ تاجر وابسته به فهيم، قـانوني، عتيقالهبريالي قبلآ معاون وزير د فاع پسرخاله قانوني و بسماله فعلآ لوي درستيز وزارت دفاع .

ـ جنرال عارف قبلآ رييس عمومي امنيت ملي وفعلآ وکيل درشوراي ملي ازپنجشيرو پنج تن از اقاربش.

ـ روساي امنيت دولتي و داخله.

ـ اميرالد ين سالك معاون شاروالي

ـ انجنيرعبدالطيف رييس اسكان

ـ ملا تاج محمد والي قبلي كابل وفعلآ وکيل شوراي ملي .

ـ احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود.

 ـ مفتاحالد ين كارمند عالي رتبه امنيت دولتي.

ـ انجنيرمحمداسحق رييس قبلي راديو و تلويزيون .

ـ بابهجلندر قوماندان شوراي نظارازپنجشير.

ـ نوريهزينبانوري رييسه كودكستانها، خانم انوري قبلآ وزير زراعت وفعلآ والي هرات  .

 ـ بسماله لويدرستيز براي پسرانش عنايتاله و هدايتاله ازپنجشير.  و

وطن لب تشنه يي يك مهربانيست

حريفان در غم راكت پرانيست

به هرجا بيرق هركس بلند است

حكومت پيش شان (لولك) دوانيست.

افرادي كه در شيرپور زمين گرفته اند و خانههاي قبلي شان افشا شده است.

ـ قانوني وزير قبلي داخله ومعارف وفعلآ ريس ولسي جرگه كه در حصه اول خيرخانه، وزيراكبرخان، هند، لندن و معلوم نيست كه ديگر در كجاها قصر دارد.

- جنرال دوستم ريس ارکان سرقومانداني قواي مسلح که چندين خانه درکشوروبيرون ازکشوردارد.

- حاجي محمد محقق که چندين خانه درکابل وولايات کشوردارند.

ـ فهيم سه خانهاي بسيار مجلل در پروان دوم، كارتهپروان و وزيراكبرخان و چندين منزل ديگر در تايمني، خيرخانه و پلباغعمومي دارد و.... وي حالا هم زميني را در شيرپور قبضه نموده است.

ـ دامادهاي فهيم هر كدام در كارته پروان، مقابل ليسه نادريه خانه دارند.

ـ عبدالحسين، حاجي مقيم، عبدلامين و عبدالقديم برادران فهيم زمينهاي شيرپور توزيع گرديد كه هر كدام برعلاوه در پروان دوم، پروان سوم مقابل باغ بالا و كارته پروان خانهها داشته و مصروف تجارت سنگهاي قيمتي پنجشيرو تيكهداري تعميرات آيساف در ساحات پلچرخي و دارالامان ميباشند.

ـ حاجي محمدعثمان كاكاي فهيم در شيرپور زمين غصب نمود كـه قبـلاً هم مـالك دو خــانه در بهارستان كارتهپروان و پروان سوم بود.

ـ عتيقالله، نجيبالله، حاجيفريد پسران كاكاي فهيم و ثريا دختر كاكايش كه همه داراي دو سه حويلي در شهر كابل بودند، زمينهاي شيرپور داده شده.

ـ قره بيگ قبلآ رييس سره مياشت ازپنجشيركه داراي سه خانه ميباشد.

ـ نظري رييس اداري وزارت حج و اوقاف دو خانه دارد.

ـ عطا والي بلخ يك خانه در كارتهپروان و يك خانه در حصه اول خيرخانه وباقي رابخوانيد :

کاژبن درنبشته ي - بلخ در چنگال چپاول گران درکابل پرس نوشتند: فردی بنام عطامحمد که خود را نورمی نامد، با پیشینه تاریک اندیشی و تاریک فکری که در عملنامه سیاه او از روز گار مکتب سوزی وزن ستیزی درج گردیده است بربلخ فرمان می راند. این مرد سیاه کار وسیاه دل و یاران دیگر تنظیمی او همه انگشت به دهن کرده اند وبیشرمانه دارایی های دولت ومردم مظلوم را غارت میکنند .

شمار قصر ها وبلند منزل های این فرومایه گان قرن بیست ویکم از حساب بیرون است، بگونه نمونه از چند مارکیت وقصربلند منزل سرباند دزدان دربلخ یاد آور میشویم تا خواننده گان به غفارپهلوان و رسول پهلوان که اسلاف این وطنفروشان درچپاول و ثروت اندوزی بودند روی سفیدی تاریخی دهند.

اگر امروز از روضه مزار شریف که در وسط شهر قراردارد بطرف غرب حرکت کنید در کمتر از یک کیلومتر تماشا خواهید کرد که چگونه سینمای سابق مزار ننداری به مارکیت والی بلخ تبدیل گردیده است و در مقابل آن مارکیت دیگر عالی جناب بنام ارجمند مبارک او خالد نور قد برافراشته وکمی پیشتر قصر مهمانان این جناب ساخته شده و در مقابل قصر،اتحادیه باربری و ترانسپورتی خالد و طارق با صد ها موتر قرار دارد و متصل آن پطرولیم طارق نور به خیابان غربی انوارچراغهای گوناگون بخشیده است و کمی پیشتر به شفاخانه الفلاح می رسید که با باجه مبارک شان میرویس ریس شفاخانه بلخ تازه سرمایه گذاری نموده اند.

اگر از روضه مبارک بطرف جنوب بروید در نخستین گام زیر زمینی افسانوی دروازه شادیان عالی جناب را می بینید و الی چند قصر وخانه و مهمانخانه شانرا که برای هفت پشت خود ساخته اندو تا کوه های شادیان که پروژه خالد بن ولید با هزاران نمره رهایشی باغضب زمین های دولتی ادامه می یابد همه را جناب والی به نفع شخصی غضب نموده اند. وبه همین ترتیب بطرف شرق سرای سابق عجب خان که از تهداب قرار است به شکل پخته و اساسی در چند جریب زمین اعمارمی شود وتا کارته آریانا به چندین قصر و تعمیر دارایی یک فرد می رسد در سمت شمال مارکیت ترکاری سابق حق مسلم این سلطان بزرگوار گردیده و دها جایداد غیر منقول دیگر که درین مختصر ذکر آن نمی گنجد.

این به اصطلاح مجاهدین که هرلحظه واژه جهاد را به رخ مردم می کشند و پای کافران آمریکایی و یاران غربی شیطان بزرگ روی زمین را میبوسند بی شرمانه صد ها هزار جریب زمین دولتی را غضب نموده اند که شهرک های خالد بن ولید و همدرد نمونه های ناچیز آن محسوب میگردد. باند مافیایی والی چون پادشاه کل اختیار بلخ هرکسی را که مانع اغراض حیوانی خود فکر کنند بی هراس گردن می زنند وپروایی از محاکمه ومحاسبه هم ندارند .

شنيدم كابله ليلام كردند

وطن تا مذهبش بد نام كردند

به پيش هندو و گبرو مسلمان

خوده رسواي خاص وعام كردند.

ـ عبدالبصيرسالنگي سابق قوماندان امنيه كابل كه سه خانه و ٣٠ باب د كان قبلاً در شهر كابل داشت.

- غضب قسمت ازپارک وزيراکبرخان وسيله جبار ثابت لوي ثارنوال وديگران .

ـ جنرال ظاهراغبر (مشهوربه ظابط ظاهر)ازپنجشيروبرادرانش طاهروصديق شباب فعلآ درجرمني در ساحه گولاي سينماي  خيرخانه  قصر شاهي درپرژه جديدوجاي ديگرخانه ها دارند وشطرپوررا نيزچورپورکرده اند.

ـ محمد شريف شريفي برادر قانوني كه در خيرخانه و...خانه دارد.

- عتيق الله بريالي ازپنجشيرقبلآ معاون وزارت دفاع چندين خانه رهايشي دارد.

- جنرال داود معين مبارزه باموادمخدروزارت داخله ازپنجشيرچندين خانه درکابل وولايات کشوردارد.

- ثارنوال کرام الدين قبلآ  ثارنوال شوراي نظار، ريس اداره سوم امنيت ملي ، ريس دفترمارشال فهيم دروزارت دفاع وفعلآ ريس فدراسيون فتبال ازپنجشيرخانه هاي متعددي خريداري وغضب نموده است.

ـ جنرال محمدعارف رييس امنيت دولتي ازپنجشيركه سه خانه را در كارته پروان تصاحب كرده و سرك عمومي را مسدود ساخته است.

ـ عبدالمحمود قبلآ لوي ثارنوال ازپنجشيركه در خيرخانه خانه دارد.

ـ حاجي شيرعلم قوماندان سياف كه در تايمني ، کمپني وپغمان خانه دارد.

ـ قوماندان ملاعزت كه در كارته پروان ، خوشحالخان وپغمان خانه دارد.

تو روزي كشور آزاد بودي

به قلب آسيا دلشاد بودي

به تاريخت (خراسان ) نازميكرد

به روي دشمنان فولاد بودي.

در پي کنفرانس خبري کميسيون مستقل حقوق بشر و گزارشگر ويژه ملل متحد در مورد تخريب منازل مسکوني اهالي شيرپور و اتهام تعدادي از مقامات دولتي به غصب املاک رهايشي و نقض حقوق بشر در مقر آن کميسيون برگزار شد، عکس العمل هاي مختلفي از سوي مقامات و اشخاص ذيربط صورت گرفت.

سخنگوی کميسيون مستقل حقوق بشر در مورد گزارش اين کميسيون توضيح داده گفت؛ که بين دو گزارش، يکی ليست افرادی که مستحق نمره شده اند و ديگری تخريب خانه های مردم در شيرپور خلط صورت گرفته است. در گزارش کميسيون فقط تخريب اجباری خانه های مسکونی مردم و شيوه برخورد با آنها، نقض حقوق بشر تلقی شده است. به دنبال اين مشاجرات، سخنگوي دولت اعلام کرد؛ کرزي دستور داده است که کميسيون مستقلي به منظور پيگيري قضيه اهالي شيرپور و خلاف کاريهايي که در قسمت توزيع زمين صورت گرفته، تشکيل گردد.اما اين کميسيون مانند کميسيون هاي ديگرهزگزتشکيل نگرديد وهمه سخنان کرزي چون بادهوا به فضاميپيچد.  ابراهيمي نماينده خاص قبلي ملل متحد در امور افغانستان از گزارش گزارشگر ويژه ملل متحد دفاع کرد و گفت: با اين گزارش اصولاً موافق است و تخريب خانه ها را بالاي مردم نقض حقوق بشر تلقي مي کند. وي تأکيد کرد که تخريب خانه ها اشتباه بوده، حتي اگر آنها دستور رسمي را اجرا مي کردند. ..

شاروالى، تحليلگران و کميسيون بررسى غصب ملکيت هاى وزارت دفاع، مقصر اصلى در غصب  اين املاک را ، احکام غير قانونى اراکين بلند رتبه زمان ربانى، به شمول خودش، ميدانند.

ساحات آتى که مشتمل بر صدها جريب زمين مربوط تاسيسات وزارت دفاع سابق بوده، در چهار طرف شهر کابل توسطه وابسته گان مقامات ارشد تنظيمى و دولتى ، بر اساس احکام غير قانونى کرزي وربانى و اراکين دولتى اش، غصب شده اند. ساحه اول در جنوب شهر کابل  ،موازى اراضى ايکه محاط است از طرف شرق به تپۀ تاج بيک، از طرف جنوب به کوه کُرغ، از طرف شمال به افشار دارالامان و ازطرف غرب به آخر دشت برچى. اين ساحه ، توسط شخصى بنام حاجى نبى که به گفتۀ مردم محل، برادر کريم خليلى معاون رييس جمهور است، غصب شده که قبلاً قطعه سکاد و غند توپچى در آن جابجا بوده.

خبرنگار آژانس خبرى پژواک که به دفتر پروژۀ مذکور رفته ، چشمديد خود را شرح ميدهدکه  ،نقشۀ بر روى ميز آمر دفتر در تحت شيشه قرار داشت  که مانند حيات آباد  پشاور به چهار فيز تقسيم شده بوددر بين آن يک پارک ، در وسط سرک عمومى ، دوطرفه طورى  نقشه کشى شده که از شرق به غرب امتداد يافته  و هر نمرۀ آن، از ده الى بيست هزار دالر امريکايى به فروش ميرسد. ساحه دوم، جنوب غرب شهر کابل ، ساحه بالاتر از دشت برچى، نزدیک ارغندى( اخلاص مينه )که مربوط به حاجى شير علم ابراهيمى (قوماندان شيرعلم )، قبلآ والى غزنى و يکى از قوماندانان ارشد سياف ميباشد. دراين ساحه هم پوسته هاى قبلى فرقه ١٠ ، مستقر بوده است. ساحه غرب شهر کابل ساحه غند ٢٤ و غند تانک فرقه ١٠ که محاط است ،از طرف جنوب به چهلتن، از طرف شرق به خواجه جم، از طرف شمال به بند قرغه و از طرف غرب به زيارت خواجه مسافر . در اين محل شهرکى تحت پروژه  اى بنام شهرک ملاعزت ( قوماندان ملاعزت ) در حال اعمار است .

 ازهر نمرۀ سه بسوه يى آن که مبلغ هشت هزار دالر بفروش رسيده، تا کنون هشتصد نمره آن توزيع شده است. ملا عزت يکى از ارکين برجسته جمعيت اسلامى و قوماندان اسبق فرقه ده بوده است. ساحه سوم  در شمال شهر کابل ، عقب قطعه بابه جان( فرقه ٥٥ ) مربوط وزارت دفاع که از طرف شخصى بنام دگرجنرال عبدالرحمن ، مولاناى سيد خيلى توزيع  شده و هر نمرۀ آن، از ١٥ الى ٢٥ هزار دالر بفروش رسيده است.

ساحه چهارم ساحه گُلباغ و فاميلى هاى ريشخور در جنوب کابل که تاسيسات ديسانت هجومى و فرقه ١٧ ريشخور وزارت دفاع در آن مستقر بود . اين ساحه که ازطرف غرب محاط است به کوه کُرغ، از طرف جنوب به چهل دختران چهار آسياب ، ازطرف شمال به قلعه فتح چهاردهى و از طرف شرق به خير آباد چهار آسياب، هر نمرۀ آن، مبلغ نُه هزار دالر بفروش رسيده است. ه

مچنان تاسيسات تپۀ نادرخان و١٦جريب زمين لواى راکت قرغه هم  ،مورد غصب قرار گرفته.

محمد فقير بهرام معاون شاروالى کابل گفت: تمام زمين هاى فوق به اساس احکام غير قانونى ربانى و... ،توزيع شده. اين پروژه ها  ،هيچ کدام رسميت و جواز قانونى ندارد.

بهرام افزود که به پول پروژه هاى مذکور ، بلند منزل ها در بين شهر سربلند نموده که بازهم با احکام غيرقانونى ، براى شان اجازه اعمار داده شده، نه کاناليزاسيون دارند و نه پارک وسايط که مردم سخت ازاين بلند منزلها به ستوه آمده اند.

معاون شاروالى کابل گفت: ما بارها بمردم گفتيم که اين زمينها را خريدارى نکنند ، زيرا در ساحه تپۀ سکاد ، يک ستوديوم بزرگ و همچنان سرک حلقوى شهر در پلان است.

براى روشن شدن بهتر موضوع به پنج  نمرۀ  موبايل ربانى  مراجعه نموديم ، حتى دوتن از دستياران وي بنامهاى  نذير وفضل الدين وعده دادند که زمينۀ  مصاحبه را با رباني مساعد مى سازند  ولى باوجود تماسهاى مکرر ، از ارايه جواب  خوددارى  نمودند  يکى از اعضاى کميسيون بررسى غصب تاسيسات وزارت دفاع که نخواست نامش افشاء شود، به پژواک گفت که  شخصى به نام شيخ آيت الله فاضل در مهتاب قلعه که ساحه حربى ښوونځى است  ، چهارو نيم جريب زمين را توسط احکام غير قانونى ، از ربانى گرفته بود.

 فاضل اين زمين را براى  اعمار  مدرسه دينى خواسته بود ؛ بالاخره در زمان مارشال ( فهيم) چهارونيم جريب او به بيست و شش جريب  فعلاً دعوى چهل و هشت جريب زمين را دارد ، وى قباله هم گرفته است و به شوراى ملى  هم عارض شده است  . او اضافه نمود که کميسيون تا کنون ١٩ قباله شخصى و ٤٨ قباله دولتى را باطل اعلام نموده ، بطور مثال ، قباله محمد مقيم ولد ملک على خان حوت خيلى را که از صدها جريب ، ده جريب را اخذ نموده ، در ساحه حربى پوهنتون باطل ساخته است که بنام شخصى امير محمد ترتيب شده بود.

اين درحاليست که سه سال قبل ، افتضاح شيرپور که محل تاريخى نظامى بوده، نيز توسط وزارت دفاع ، ظهور نمود و زمينهاى آن به اراکين دولتى توزيع گرديد  که خود باز نمودن راهى بود براى غصب تاسيسات تاريخى وزارت دفاع .در همان وقت مولوى تاج محمد والى اسبق کابل که خود يک نمره در شيرپور گرفته بود به مطبوعات گفته بود که نمره هاى قطعه شيرپور بخاطرى به اراکين دولتى داده شد که مردم غريب - نماى اين منطقه، وزير اکبر خان را با اعمار خانه هاى محقر خراب ميسازند و آنها توان ساختن بنگله مفشن وزير اکبر خانى را ندارند.  خبرنگار پژواک حتى الوسع کوشش نمود تا در مورد، نظر يکى از غاصبين را اخذ نمايد، اما آمر پروژه حاجى نبى درمورد گفت که نظر خواستن درينمورد از آنها مثال آنرا دارد که شخصى با گوگرد نزديک ديپوى ، بارودبازى نمايد.

 تا حد امکان کوشيديم  اما  ازين اشخاص  ،هيچ کدام به مصاحبه حاضر نگرديد. محمد عمر نعيم يار رييس دفتر قبلي شاروالى کابل ميگويد: شاروالى هميشه با اين زور آور ها مشکل داشته که مکانهاى تاريخى، سبز و دامنه هاى کوه ها را اشغال مينمايند. حتى جنگ فزيکى صورت گرفت و انجنير هاى ما لت و کوب شدند.  نعيم يار افزود که زورمندان از سلاح  و زور استفاده ميکنند و شاروالى يک اداره مردمى است که با قلم و کاغذ کار ميکند.   نورالحق علومى وکيل در ولسى جرگه درينمورد ميگويد : من -  گفته نواز شريف صدراعظم سابق پاکستان  که گفته بود: من اردوى دوصد ساله افغانستان را ازبين بُردم را تاييد مينمايم.

نواز شريف توسط عمال خود توانست  ،اردوى ما را هم از لحاظ تاسيسات آن و هم از لحاظ کدرى از بين ببرد. که  قشله هاى عسکرى مانند شيرپور، ريشخور  وغيره بر علاوه از تاسيسات وزارت دفاع  ،حيثيت نظامى و حيثيت تاريخى دارند که بايد حفظ ميشدند . ما به کار خود دراينمورد ادامه ميدهيم ، اسناد  و مدارک را مطالبه نموده ايم . علومى با تاييد اينکه هزاران بسوه از اين املاک وزارت دفاع غصب شده، يک بسوه آن ،به صاحب منصبان مستحق داده نشده است. اين زمين ها به احکام غير قانونى زمان ربانى تصاحب و غصب شده است و وزارت دفاع وقت، دراين کار دخيل میباشد.

لوي ثارنوال، مالكين منطقه رهايشي شيرپور را غاصب خوانده و براي شان ضرب الاجل پرداخت قيمت زمين را تعيين كرد.منطقه شيرپور در سال 1381 به منطقه رهايشي تبديل و به يك تعداد كه عمدتاً در رده هاي بالايي دولت قرار داشتند، توزيع گرديد. در سال 1384 قيمت نمرات توزيع شده از سوي شهرداري ازدياد قابل توجهي يافت و قيمت آن را في بسوه 1150دالر امريكايي تعيين نمود.

قابل تأمل، موضع گيري لوي ثارنوال در اين مورد است، ايشان نه تنها مالكين نمرات شيرپور را غاصب، بلكه توزيع اين ساحه را يك توطئه مي داند! در لندن در كنفرانسي كه به نشر رسيده وي، تعمير هاي آباد شده شيرپور را منوط به قاچاقچيان موادمخدر خواند است. از جانب ديگر، گفته مي شود كه رئيس دولت شخصاً به ثابت گفته است كه پشت شهردار اين ولايت و آن ولايت چه مي گردي؟ در مسأله شيرپور مسايل كلاني وجود دارد. مالكين زمين هاي شيرپور، اتهامات ثابت را نپذيرفته مي گويند، ايشان غاصب نه، بلكه بر سرمسأله افزودي بهاي زمين هاي شيرپور قانع نيستند.

مالكين اين زمين ها مي گويند، قيمت واقعي نمرات زمين را پرداخته اند و براساس آن سند شهرداري كابل را دريافت كرده اند و اين كه چرا بهاي اين زمين هـا را بطور بي سابقه ي دولت بالا برده است قناعت آنها را فراهم نساخته و روي اين مسأله آماده انــد، تـا با دولت دراين رابطه از طريق قانوني دعوا نمايند.

تنها مواردي را كه مي تواند لوي ثارنوال روي آن ايراد گيرد، اين است كه شايد يك تعدادي از اين افراد در نقاط ديگر شهر نيز خانه داشته باشند، كه طبق قانون نمي توان با كساني كه خانه شخصي دارند، نمره زمين توزيع نمود و يا گفته مي شود كه تعدادي از مالكين شيرپور به نام اعضاي خانواده خود، مثل پسر، برادر وغيره نمره زمين اخذ نموده اند. لوي ثارنوال مي تواند در اين مورد بازجويي نمايد و يا نمرات كساني را كه در سن كودكي اند، مسترد نمايد.

اما سخنان جبارثابت مانند عملش غيرارادي معلوم ميشود وهمچنان به فراموشي سپرده شد وبه قول معروف به يخ نوشت وبه آفتاب گذاشت. 

درتازه ترين واکنش آقاي ناثابت ميگويد:

لوی ثارنوالي توانایی محاکمه و دستگیری برخی از والیان، جنرال های نظامی اردو، وزراء و تعدادی افراد که متهم به اختلاس و جنایات می باشند را ندارد. لوی ثارنوال سیزده وزارت خانه، شرکت آریانا، شهرداری کابل، ریاست سره میاشت، گمرک و میدان هوایی کابل را متهم به اختلاس نزدیک به 700 میلیون افغانی کرد.

این ادارات و ارگان های دولتی متهم به اختلاس بیش از 50 میلیون دالر و هزار و 780 تن دیزل نیز می باشند.

جبار ثابت گفت: اختلاس کنندگان زیر تحقیق عدلی و قضایی قرار دارند.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی ثارنوالان و استیناف های ولایات به مرکز بیشتر از صد میلیون افغانی در ولایات کشور از سوی مقامات ادارات اختلاس و دارایی های عامه حیف و میل شده است.

اما لوی ثارنوال فقط اختلاس یکی از محکومین را بیش از یک میلیارد افغانی می خواند.

جبار ثابت مدعی است که بنا بر داشتن مشکلات در تطبیق قانون و احضار برخی زورمندان دست آوردهایی نیز داشته است.

ثابت از جنرال عبدالرشید دوستم، والی قندوز، والی ننگرهار و برخی از وکلاء پار لمان نامبرد که از سوی لوی ثارنوال متهم به لت و کوب افراد، اختلاس پول و دارایی های عامه و جنایات های دیگر شده اند.

جنرال دوستم از سوی ثارنوال متهم به لت و کوب و اختطاف اکبر بای رئیس شورای ترک تباران شده است.

چندی پیش از سوی لوی ثارنوالی وظيفه جنرال دوستم به حالت تعلیق اعلام شده بود. به گفته جبار ثابت - جنرال دوستم تا به حال حاضر به گفتگو با این اداره نگردیده است. وی افزود: یکی از کشورهای خارجی و تعداد زیادی از مردم ازبک حمایت شان را از جنرال دوستم اعلام کرده اند و به همین دلیل این ارگان عدلی و قضایی توانایی محاکمه کردن او را ندارد.

دو چشم مردم بي پيسه كور است

هميشه پاي مظلومان به طور است

نگردد چرخ بربخت غريبان

به دنيا حق كسي دارد كه زور است.

كرزي اعتراف مي كند كه دولت در بخش هايي از كشور قادر به جلوگيري از تخطي هاي حقوق بشر بنوده است. كرزي كه بمناسبت روز ملي قربانيان نقض حقوق بشر سخن مي گفت انگيزه هاي اصلي نقض حقوق بشر را خارجي دانست و گفت كه هنوز هم برخي از حلقه ها و احزاب سياسي از كشورهاي بيروني پول و امكانات مي گيرند. افغانستان در شش سال گذشته شاهد پيشرفت هايي بوده است اما در بخش حقوق بشر دولت  هنوز هم قادر به جلوگيري از تخطي هاي حقوق بشري در برخي از بخش ها نبوده است.

مردم ما هنوز هم در معرض خطر هستند و فاميل هاي هستند كه مصونيت ندارند و هوزهم جاهايي هست كه حكومت توان اين را ندارد كه از خاطيان بازخواست كند و مانع تهديد شود. هنوز هم در اين وطن كساني هستند كه با بي پروايي تمام قانون را زير پا مي كنند. كه اين عناصر كساني غير از تروريزم و طالب هستند.هنوز افرادي هستند كه به كمك پول و تفنگ حقوق اين مردم را ضايع مي كنند.

 كرزي دخالت دادن گروه ها را در دولت از روي ناچاري دانسته گفت كه ما بجز اين راه ديگري نداشتيم در غير اينصورت دوباره سپردن افغانستان به همين احزاب بود كه با كمك خارجي هاي خود كشتن مردم را دوباره ادامه مي دادند. ما هيچ نداشتيم و اينها پول، اسلحه و مليون ها دالر پول و كمك خارجي را با خود داشتند و ما بايد يا اينها را مي اورديم در داخل نظام خود و يا در بيرون از نظام همان ظلمي هايشان را ادامه مي دادند كه سال ها پيش شروع كرده بودند. در این محفل که در تالار رادیوتلویزیون ملی برگزار گردید، کرزی در ادامه گفت : درد انانیکه در طی سه دهه گذشته عزیزان شان را در جنگ ها از دست داده اند، با یاد اوری یابه میز محاکمه کشاندن مجرمین ،انان بهبود نمی یابد. درد مادری که سه فرزندش را در جنگ از دست داده است ، تنها زمانی بهبود می یابد که دیگر مادری فرزندانش را در جنگ از دست ندهد.

چرا که مادر از هرکسی بهتر درد یک مادر دیگری را درک می کند. کرزي با طرح این سوال که کی ها عوامل اصلی این همه فجایع در کشور ما استند ؟ گفت : عوامل اصلی این فجایع مداخله خارجی در افغانستان بوده است . این فجایع از مداخله شوروی سابق اغاز گردید. سپس همسایه ها به نام جهاد در امور افغانستان مداخله نمودند و بعدا این مداخله در هیئت طالبان شکل گرفت و تا به امروز ادامه دارد. وي گفت که مداخله بیگانگان با تاسف به همکاری همکاران داخلی انان صورت می گیرد. رئیس جمهور کشور ضمن تشریح نقض حقوق بشر در دوره های مختلف ، از فجایع طالبان در موسی قلعه یاد اوری کرد و گفت : ظلمی که از امدن شوروی سابق اغاز شد تا به امروز ادامه دارد کسانی که این ظلم را برمردم افغانستان روا داشته اند ، شکی نیست که دشمن اسلام و بشریت استند .

 انانی که دست به کشتن مردم بیگناه می زنند ، بدون شک دشمن خداوند استند . اما این دشمنان را کی تربیه می کند، کی ها برای انان پول و اسلحه و دیگر امکانات را میدهند؟ موصوف گفت : مردم افغانستان از مداخله خارجی و پولی که از خارج می اید رنج می برند، کسانی برای کسب قدرت ، کسانی برای جاه و جلال و کسانی دیگر ازروی جهالت و دشمنی با بشریت با دشمنان مردم افغانستان همکاری می نمایند...

وي گفت : برای حفظ حقوق بشر در سراسر کشور کوشش های ما جریان دارد ، اما نتایج این تلاش ها دلخواه ما نیست و ما به کوشش های خویش ادامه میدهیم ادامه جمع اوری اسلحه از افراد غیر مسوول در برنامه ما است ، این روند از طریق برنامه دایاگ و یا هر برنامه دیگری عملی خواهد شد.

کرزي گفت : که قانونیت بهتر ، نظام بهتر ، بهبود قوه قضایه، توانبخشی سارنوالی، امنیت ملی، پولیس، تقویت کمیسیون حقوق بشر و نهاد های جامعه مدنی برای اینکه انانی که دست به تخطی از حقوق بشر می زنند هراس بیشتری داشته باشند ، ضروری است .

کرزي ، افغانی ساختن نظام سیاسی کشور را از دیگر عواملی خواند که در راستای تامین حقوق بشر کمک می کند. موصوف تصریح کرد که ظلم در افغانستان با پول و تفنگ بیگانگان صورت می گیرد ، بعضی از احزاب و گروه ها از خارج پول به دست می اورند که این روند باعث نقض حقوق بشر در کشور میشود.

ازدواج های اجباری ، ازدواج در خورد سالی و برخورد ناسالم با زنان و کودکان را از دیگر عوامل نقض حقوق بشر خواند و از علمای کشور خواست تا از منبر مساجد در کاهش این عوامل که خلاف دین مبین اسلام است ، کمک کنند. وي ابراز امیدواری کرد تا از راه تقویت قانون و نهادهای ملی ، بستن راه های غیر قانونی پول به احزاب و گروه ها به مرحله یی برسیم که دیگر تخطی از حقوق بشر ممکن نباشد . کرزي با بیان این که هنوز هم پول فراوان برای تخریب و نا امنی به کشور ما سرازیر میشود، گفت : در پیاده کردن عدالت انتقالی باید از احتیاط و حوصله کار بگیریم تا سروصدای عدالت انتقالی باعث تخطی های بیشتر از حقوق بشر در کشور نگردد.

 

 

يادداشتها از: ویکی‌ پدیا، خسارات وارده به فرهنگ افغا نستان، عشق و آزادی، مرواريدهای سياه، کشتارهای جمعي در جنگهای کابل جنرال سید عبدالقدوس - سید – و بخشهای خبري .

 

بخش اول

بخش دوم 

بخش سوم

بخش چهارم

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org