سه شنبه، ۲۲ اگست ۲۰۱۷     (رحمت ایـمـــــاق)
 نیرو های اشغالگر امریکا در بین مزرعه کوکنار
منبع تصویر: کامن دریم

سخنرانی دیشب مورخ ۲۱ اگست ۲۰۱۷ دونالد ترامپ کاملاً مطابق به طرح ۱۶ سال اشغال افغانستان، که در طول این سالهای طولانی هیچ جنگ قاطع بر علیه تروریسم انجام ندادند، می باشد، و هیچگونه پیشرفت برای تامین امنیت در افغانستان نداشته، و بر عکس قریب به نصف ولسوالی ها و مناطق تحت کنترول مخالفین دولت دست نشانده امریکا در کابل بوده است.

دونالد ترامپ در سخنرانی خویش، در حالیکه رقم نیروهای که باید به افغانستان اعزام نماید، مخفی نگهداشت، از نظر او "برای اینکه دشمنان شان در مورد ندانند"، دروغ محض است. این استراتیژی برای یک جنگ بی پایان و اعزام نیروهای ارتش که رقم آن هیچگاه مشخص نخواهند بود را نماینده گی می نماید.

هدف دیگری از مخفی نگه داشتن نیرو، پنهان نگه داشتن آن از انظار ملت امریکا و جهان، که شدیداً بر علیه اشغال "بد نام" نظامی افغانستان و اعزام سربازان آن کشور در افغانستان هستند، می باشد.

ترامپ اعلام داشت که استراتیژی جنگی امریکا در مورد افغانستان "سری" باقی خواهد ماند. او گفت که جدول زمانی خروج نیرو ها را از افغانستان لغو نموده است. این بخودی خود هدف اصلی اشغال افغانستان که مطابق به استراتیژی اصلی امریکا، تسلط کامل بر جهان است را نماینده گی می نماید، می باشد.

هدف دیگری "راز داری" ترامپ برای آن است که ملت امریکا هیچگاه نداند که جنگ و تجاوز در افغانستان چگونه دنبال میگردد.

این تصمیم ترامپ نمایانگر تشدید جنگ ها در بعد وسیع در عراق و سوریه را نیز در بر میگیرد، و میخواهد با الگوی این سیاست اعزام نیرو های بیشتری را به تجاوز به سوریه، عراق و لیبیا اعزام خواهد داشت نیز از انظار مردم امریکا و جهان پنهان نگهدارد.

گزارشهای اخیر حاکی از آن است که امریکا خواهان استقرار پایگاه های نظامی دایمی در لیبی، و اعزام نیرو های بیشتر را در بر نامه خویش برای تسلط بر شاخ افریقا، و مصون نمودن منابع نفت لیبیا و غارت و چپاول آنرا نیز در نظر دارد.

پیام دروغین دیگر دونالد ترامپ نقد دولت سلفش اوباما بود، به نظر وی اوباما به اندازه کافی جنگ قاطع در افغاستان ننموده است.

وی گفت که پیروزی در جنگ را صرفاً قوماندانان نظامی ساحه جنگ میتوانند به خوبی تشخیص بدهند. این نشاندهنده سپردن صلاحیت کامل به پنتاگون برای ادامه چگونگی جنگ در افغانستان می باشد.

این در حالیست که اوباما هفتاد هزار نیروی نظامی متعارف، و بیش از صد هزار "نیروهای خصوصی" جنگی متعلق به شرکت های خصوصی نظامی را در افغانستان بکار گرفته بود. میتوانید تصور نمایید، که ترامپ به چه اندازه نیرو های اضافی را به افغانستان اعزام خواهد نمود، و رقم آن برای همیش از نظر ملت امریکا، افغانستان، و جهان پنهان نگه داشته خواهد شد. (ضمیمه در رابطه به خصوصی سازی جنگ را مطالعه نمایید.)

دونالد ترامپ به حرافی و دروغ عریان دیگری پرداخت: توقف پروسه "ملت سازی؟!"، و "اعمار مجدد افغانستان؟!" صرف نظر از اینکه از نظر علم بشر شناسی، فرایند ایجاد یک ملت، ارگانیک و توسط خود جمعیت یک سرزمین ساخته میشود، نه از جانب نیرو های اشغالگر خارجی، امریکا در طول ۱۶ سال اشغال کشور ما، نه تنها فرایند ملت سازی را کمک ننموده، بلکه بیش از هر زمان دیگری افغانستان را به طرف تجزیه و تفرقه قومی، و منطقوی فرو برده است. در این مورد کافی است که تشکیلات کنونی دست نشانده در کابل را مثال بیاوریم.

تشکیلات کنونی در کابل دولت نه بلکه یک ساختار اداری قبیلوی نا متجانس است که بر مبنای برنامه اشغالگران برای حفظ تفرقه ملت افغانستان، و جلوگیری از اتحاد شان در برابر تجاوز گران، و دولت مزدور ایجاد گردیده است.

در مورد باز سازی افغانستان! با وجود تجارب دولت امریکا برای بازسازی ماستر پلان بازسازی آلمان بعد از جنگ و تجربه کافی از آن هیچگاهی تصمیم برای بازسازی افغانستان نداشته، بلکه اشغال افغانستان برای تحقق استراتیژی امریکا بعد از فروپاشی شوروی، تسلط بر جهان و منطقه بوده است.

خوب است از زبان خود شان یک نقل قول نمایم، آنهم از مجله (فورین پالیسی) نشریه شورای روابط خارجی از جمله اطاق فکری که در عقب تعیین سیاست اصلی امریکا است. مجله مذکور دیروز قبل از صحبت اوباما نوشته بود: "اکنون بعد از ۱۶ سال جنگ در افغانستان ترامپ دارد صاحب جنگ در افغانستان میشود. بر مبنای حلقات داخلی طبقه حاکم ترامپ در پهلوی مسایل دیگر در عقب سرمایه منابع زیر زمینی، معادن آن کشور، و نصب نیرو های ارتش خصوصی در افغانستان می باشد.

بر مبنای گزارش سر مفتش بازسازی افغانستان به سنای امریکا، صرفا ۵۷ در صد مناطق تا ماه نوامبر ۲۰۱۶ در تصرف دولت افغانستان بوده، و این یک افزایش ۱۵ در صد را از سال قبل نشان میدهد."

بیان فوق نشاندهنده آن است که نیرو های اشغالگر هیچ کاری را برای اعمار مجدد افغانستان انجام نداده، و زمینه های فقر و نابودی را در عوض در کشور ما گسترش، و زمینه های را فرا هم نمودند تا تروریستان "طالب" و "داعش"، لشکر جرار خود شان، بخشی از مردم را که در فقر کامل کشانیده شده توسط گروه های تروریست استخدام، بحران در کشور ما تداوم، و نیرو های اشغالگر به حضور شان برای اهداف استراتژیک شان در افغانستان، به هدف نشانه گرفتن، روسیه، چین، کشور های حوزه کسپین، و ایران ادامه بدهند.

ترامپ در رابطه به سیاست های خویش در جنوب آسیا و از جمله در مورد پاکستان صحبت نمود، که هیچگاه چیزی تازه نبود. این بمثابه جنگ کلمات میان امریکا، و دولت کابل از زمان اوباما جریان داشته. و در زمان اوباما نیز گویا کمک های برای پاکستان به "تعلیق ؟؟!" انداخته شده بود، که این دیپلماسی فریبنده و لفاظی برای فریب مردم امریکا و جهان است.

اکثرا اکمالات لوژستیکی تانکر های امریکا از طریق پاکستان وارد افغانستان گردیده، و ۱۵۰۰ دلار از هر تانکر برای "طالبان" که کنترول راه های اکمالاتی را دارند پرداخته میشود. پاکستان بر علاوه اینکه شریک استراتژیک امریکا و انگلیس می باشد، پارتنر مهم عربستان سعودی برای تهیه پرسنل نظامی، و ترویج مذهب وهابیسم – سلفی در منطقه آن نیز می باشد.

عربستان سعودی که همین ترامپ مانند نوکر در سفر اخیرش در پای سلطان سلمان بوسه نمود.

 (مقاله ای دیگری را در رابطه به همین پاراگراف که بضمیمه می باشد مطالعه نمایید).

دروغ عریان دیگری ترامپ، او گفت که ما به افغانستان کمک نمی نماییم، ما فقط ماموریت جنگی داریم! کشوری که بیش از نصف ساحۀ آن در تصرف تروریستان خود شان است، چطور امکان دارد که دولت دست نشانده به بقای خویش ادامه بدهد؟

هدف امپریالیسم امریکا و اداره جدید آن به رهبری دونالد ترامپ، فاشیست قرن ۲۱، به شیوه کار فاشیسم قرن گذشته یک برنامه جنگ طولانی را در افغانستان، بر مبنای استراتیژی پنتاگون دارد که این عروسک در دست دولت پنهان آن کشور، "پنتاگون، دستگاه های امنیتی، و مجتمع نظامی صنعتی" به مثابه سخنگوی آن می باشد.

این جنگ و اشغال بی پایان، و یکبار دیگر اشغال دایمی و مستعمره بودن کشور ما را در زیر سلطه خونین امپریالیسم تجاوز گر امریکا بیان میدارد.

ملت ما فقط با خروج نیرو های اشغالگر و برچیده شدن پایگاه های نظامی آن، خلع سلاح گروه های بر سر قدرت در آن کشور، . . . در یک بر نامه وسیع تحت نظارت کشور های اعضای سازمان ملل متحد، نه "جامعه جهانی؟" که متشکل از اتحاد اشغالگران است میتواند، از طریق دیالوگ و مذاکرات صلح آمیز، فرایند تشکیل یک دولت ملی غیر مذهبی و سیکولار را مساعد سازد.

در موجودیت نیروهای تجاوز گر به افغانستان به هیچ وجه امکان اسقرار صلح در افغانستان امکان پذیر نیست.

زنده باد افغانستان!

مرگ بر اشغال گران!

 از قلم همین نویسنده:

  - استراتیژی جدید دونالد ترامپ، فرو بردن عمیق پاشنه های خونین اشغالگران در افغانستان

  - خصوصی سازی جنگها و تجاوزات 

  - برنامه نظامی برای اشغال مجدد و دوامدار افغانستان

  - در گرامی داشت از ۹۸-مین سالروز استرداد استقلال افغانستان

  - چرا چین و روسیه به تحریم های جدید علیه کوریای شمالی موافقت نمود

  - به یاد بود ۷۲-مین سالروز قربانیان جنایت امپریالیسم امریکا در هیروشیما و ناگاساکی جاپان

 

   - امپراتوری رو به افول امریکا جنگ را در افغانستان باخته است

   - انتخابات در ونزوئلا و (دموکراسی مشارکتی) در آن کشور

 

  

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org