دوستان عزیز به سایت «اصالت» خوش آمدید !        «اگر زنده ماندن بقیمت تن دادن به پستی، گذشتن از حیثیت و آبرو و پا ماندن بالای عقاید سیاسی باشد، مرگ صد بار بر آن شرف دارد»           دوستان عزیز به سایت «اصالت» خوش آمدید !      دوستان عزیز به سایت «اصالت» خوش آمدید !          «اگر زنده ماندن بقیمت تن دادن به پستی، گذشتن از حیثیت و آبرو و پا ماندن بالای عقاید سیاسی باشد، مرگ صد بار بر آن شرف دارد» اگر تمام تاريکيهاي دنيا با هم جمع شوند روشنايي شمع کوچکي را نيز نميتوانند خاموش کنند     اگر تمام تاريکيهاي دنيا با هم جمع شوند روشنايي شمع کوچکي را نيز نميتوانند خاموش کنند
 

 
 

ناشر افکار دموکراتیکِ خلق افغانستان

 
 

 

 


      

 

       سیاسی:

 

§ کاپیتال - جلد اول

§ کاپیتال - جلد دوم

§ کاپیتال - جلد سوم

§ مانیفیست حزب کمونیست

§ نقد برنامه گوتا - (کارل مارکس)

§ فقر فلسفه - (کارل مارکس)

§ چه باید کرد؟ - (لنین)

§ دولت و انقلاب - (لنین)

§ ماتریالیزم تاریخی

§ ماتریالیزم دیالکتیک

§ ماتریالیسم تاریخی

§ ماتریالیسم دیالکتیک

§ سوسیالیسم و مذهب - (لنین)

§ د انقلابی اخلاقو په اړه - هوشی مین

§ چگونه می توان یک کمونیست خوب بود؟

§ وظایف جوانان انقلابی - (لنین)

§ در باره مارکس و مارکسیزم - (لنین)

§  سه منبع و سه جزء مارکسیزم - (لنین)

§  ماتریالیزم و امپریو کریتیسیزم (لنین)

§ مارکسیزم و رویزیونیزم - (لنین)

§ نامه اول لنین به ماکسیم گورکی - (لنین)

§  یک گام به پیش دو گام به پس - (لنین)

§  نامه دوم لنین به ماکسیم گوکی - (لنین)

§ انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد - (لنین)

§ بیماری کودکی «چپ روی» در کمونیزم - (لنین)

§ دموکراسی کارگری و دموکراسی بورژوازی - (لنین)

§ امپریالیزم به مثابه بالاترین مرحله ی سرمایه داری - (لنین)

§  دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک - (لنین)

§ لودویگ فویرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمانی - (فریدریش انگلس)

§ جنگ داخلی در فرانسه، ۱۸۷۱ - کارل مارکس (مقدمۀ مترجم)

§ جنگ داخلی در فرانسه، ۱۸۷۱ - کارل مارکس (کتاب مکمل)

§ هجدهم برومرِ لوئی بناپارت - انقلاب کبیر فرانسه - (کارل مارکس)

§ هجدهم برومرِ لوئی بناپارت - انقلاب کبیر فرانسه - (کارل مارکس)

§ دست نوشته های اقتصادی و فلسفی - (کارل مارکس)

§  مقدمه ای بر نقد اقتصاد سیاسی - اثر: کارل مارکس

§ خانواده مقدس - (کارل مارکس، فریدریش انگلس)

§ تکامل سوسیالیزم از تخیل به علم - (فریدریش انگلس)

§ انگلس و ادبیات فارسی -  نامه ای از انگلس به مارکس

§ انگلس دربارۀ افغانستان - جلد ۱۴ کلیات مارکس- انگلس

§ جایگاه  مارکسیزم در تاریخ - (ارنست مندل)

§ آنتی دورینگ - (فریدریش انگلس)

§ منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت ۱ - (فریدریش انگلس)

§ منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت ۲ - (فریدریش انگلس)

§ منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت ۳ - (فریدریش انگلس)

§ منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت ۴ - (فریدریش انگلس)

§  صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کارگری و کمونیستی - ( ف . م . جوانشیر)

§  سوسیالیزم و بحران اعتبار - (ارنست مندل)

§  د سوسیالیزم ســیـاســـي اقـتصــــاد - ژباړن: جانباز شــرافت

§ تزس های دهگانه ببرک کارمل

§ اصول مقدماتی فلسفه - ژرژ پولیتسر

§ اصول مقدماتی فلسفه

§ الفبای مبارزه

§  الفبای مارکسیسم

§ آموزش فلسفۀ علمی یا "بنیاد آموزش انقلابی" احسان طبری

§ واژه نامهء سیاسی

§  چهره یک انسان انقلابی

§ خیانت به سوسیالیسم

§ آرمان انقلابی و پیکار انقلابی

§ مبارزه طبقاتی - نورالدین کیانوری

§ درباره طب انقلابی چه گوارا

§ نامه به یک نویسنده تازه به دوران رسیده

§ تاریخ نگاری فلسفه از نظرگاه مارکس و انگلس

§ ضرورت عینی انقلاب و شرایط اقتصادی و اجتماعی- سیاسی آن

§ دربارۀ اعتبار مفاهیم مارکسیستی دولت و دموکراسی

§ در جست و جوی منابع فکری آنارشیسم معاصر معروف به «چپ نو»

§ یادداشتهای سیاسی و رویداد های تاریخی - جلد ۱-۲- سلطان علی کشتمند

§  کلیکسیون جریده «خلق»

§  کلیکسیون جریده «پرچم»

 

§  کلیکسیون جریده «نداء خلق»

§  کلیکسیون جریده «انگار»

§  چه گونه سرمایه داري چاقی و گرسنگی میآفریند؟

§  نئولیبرالیسم در بوته ی نقد - خسرو صادقی بروجنی

§  یک مصاحبه ی کارگری درباره جنبش ضد سرمایه داری

§  توطئه‌ گران بین المللی (گزارش نشست های سری گروه بیلدربرگ)

 

 

 

 

 

          تاریخی:

 

§ ببرک کارمل، در دوره های مختلف حیات اجتماعی، سوابق فامیلی . . .

§ انتقـــام جویان جگدلک - نفتولاخالفین - بریدجنرال گل آقا

§ اردو و سیاست در سه دههء اخیر افغانستان

§ تاریخ افغانستان - (ترجمه منشی احمد جان)

§ افغانستان و نگاهی به تاریخ آن - میر غلام محمد غبـار

§ افغانستان در مسیر تاریخ - میرغلام محمد غبار

§ افغانستان در مسیر تاریخ - جلد اول میرغلام محمد غبار

§ افغانستان در مسیر تاریخ - جلد دوم میرغلام محمد غبار

§ افغانستان در مسیر تاریخ - جلد دوم - دیجیتال (غبار)

§ جنبش مشروطیت در افغانستان - پوهاند عبدالحی حبیبی

§ نگاهی به تاریخ جهان - جواهر لعل نهرو - جلد اول

§ نگاهی به تاریخ جهان - جواهر لعل نهرو - جلد دوم

§ نگاهی به تاریخ جهان - جواهر لعل نهرو - جلد سوم

§ تاریخ سری مغـولان - تألیف پل پلیو- ترجمه دکتر شیرین بیانی

§ "خودکشی یا قتل؟ اسرارِ مرگِ محمدهاشم میوندوال" - عبدالصمد ازهر

§ نبرد افغانی استالین (سیاست قدرتهای بزرگ در افغانستان، و قبایل پشتون)

§ جُستار هایی از تاریخ - احسان طبری

§ ابوالفضل بیهقی و جامعۀ غزنوی - احسان طبری

§ کودتای ۱۴ ثور «روس- نجیب»

§  تاریخ افغانستان بعد از اسلام - عبدالحی حبیبی

§  انقلاب ۱۹۱۷ در پتروگراد (بلشویکها به قدرت میرسند)

§ غبار روبی از حقایق شوروی و روسیه امروز - ایگور لیگاچف

§ ده روزی که دنیا را لرزاند - جان رید

§ در دفاع از انقلاب اکتوبر (ارنست مندل)

§  روبسپیر و انقلاب کبیر فرانسه

§ خاطرات همفر جاسوس انگلیسی در ممالک اسلامی

§  نهضت های انقلابی در آمریکای لاتین

§ سراج التواریخ - فیض محمد کاتب، جلد اول

§ شمه ای از جنایات مائوئیست ها (موسیچه های بیگناه) در افغانستان

§ تلک خرس - یا حقایق پشت پردۀ جنگ در افغانستان - ترجمه: محمد قاسم آسمایی

 

 

      ادبی هنری:

 

§ د پښتو د نثر تاریخچه

§ من و مــاه - میر غلام محمد غبــار

§  پښتو صرف او نحو - محمد گل مومند، بلخ: ۱۳۱۷

§ مثنوی معنوی

§ دختر زرین چشم - شاهکار بالزاک

§ پاشنۀ آهنین - جک لندن

§ صد سال تنهایی - گابریل گارسیا مارکز

§ گزیدۀ آثار بزرگ علوی

§ دیو! دیو!- بزرگ علوی

§ طاعون - آلبر کامو- ترجمۀ: علی صدوقی

§  چـشمهایش - بزرگ علوی

§  من هم چه گوارا هستم

§ گلنار و آیینه - رهنورد زریاب

§  ســـــلام بر شقــایق - بیرنگ کوهدامنی

§ عروسک پُشتِ پرده - صادق هدایت

§ پښتو او پښتانه د ژبپوهنی په رڼا کې - م. زیار

§ روش املای زبان دری - پذیرفتۀ اتحادیۀ نویسنده گان ج.د.ا.

§ مــــادر - ماکسیم گورکی

§ دانشکده های من - ماکسیم گورکی

§ ارباب - ماکسیم گورکی

§ نخستین عشق من - ماکسیم گورکی

§ فرو افتادگان - ماکسیم گورکی

§ در جستجوی نان - ماکسیم گورکی

§ اُستادان زنده گی - (ماکسیم گورکی)

§ دختر کاپیتان (سروان - تورن) - الکساندر پوشکین

§ جنایت و مکافات - فیودور داستایفسکی

§ به خامۀ: اندری ژید - داستایفسکی

§ بینــوایان - (1) اثر ویکتور هوگو

§ بینــوایان - (2) اثر ویکتور هوگو

§ بینــوایان - (3) اثر ویکتور هوگو

§ بینــوایان - (4) اثر ویکتور هوگو

§ بینــوایان - (5) اثر ویکتور هوگو

§ ارباب و نوکر - لئون تولستوی

§ آنا کارنینا - لئو تولستوی

§ آنا کارنینا - لئو تولستوی - ۲

§ رستـاخـیـز - لئو تولستوی

§ عشق چگونه زایل میشود - لئو تولستوی

§ کودکی، نوباوگی جوانی - لئو تولستوی

§ جنگ و صلح - جلد ۱- لئو تولستوی

§ جنگ و صلح - جلد ۲- لئو تولستوی

§ بابا گوریو - اونوره دو بالزاک

§ گوژپشت نتردام - ویکتور هوگو

§ ساعت شوم 

§ ارلاندو (حقیقت چهار قرن زندگی)

§  هدف ادبیات - (ماکسیم گورکی)

§  طـلا در مـس (در شعر و شاعری) - رضا براهنی

§  نسخۀ خطی پټه خزانه

§ پټه خزانه

§ رحمن بابا

§ د رحمن بابا دیوان

§ از میان ریگ ها و الماس ها - (احسان طبری)

§  پنجابه - مجموعهء پنج داستان از احسان طبری

§ دیوان اشعار ابوالقاسم لاهوتی

§ دوشس و جواهر فروش

§ رباعیات خیام

§ خرمگس

§ حماسهء داد

§ با پِچپِچهء پائیز - (احسان طبری)

§ آئین زندگی - دیل کارنگی

§  موشها و آدمها - جان استاین بک

§  سپید دندان - جک لندن - ترجمۀ داریوش شاهین

§  سپید دندان - جک لندن - ترجمۀ محمد قاضی

§  گـرگ دریا - جک لندن

§ تولدی دیگر - فروغ فرخزاد

§ تاریخ ادبیات افغانستان - احمد علی کهزاد

§ ماهی سیاه کوچولو - صمد بهرنگی

§ اولدوز و عروسک سخنگو - صمد بهرنگی

§ سه مزدور - دکتور اسدالله حبیب

§ څړه - نور محمد تره کی

§ رئاليسم و ضد رئاليسم در ادبيات

§ بیان اندیشه در موسیقی - سیدنی فینکل شتاین

§ جنگ اعلام ناشده (داستان) - کیم صالحوف

§ دستور معاصر زبان دری - محمد نسیم نگهت سعیدی

§ فولاد چگونه آبدیده شد؟ - نیکولای آستروفسکی

§ سایه اسلحه - امیر عشیری

§ سحرگاه خونین - امیر عشیری

§ معبد عاج - امیر عشیری

§ اسپارتاکوس - نویسنده: هوارد فاست

§ بارانـه - داستان- نوشته ی رازق فانی

§ پسرکِ لبو فروش- صمد بهرنگی

§ Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы

 

 

 

 

 

اجتماعی:

 

  

  § کرباس پوشهای برهنه پا - دوکتور محمد حسن شرق

  § فیدل کاسترو و مذهب

  § دورۀ امانی - نگرشی بر اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

§ خاطرات خروشچف

  § خاطرات ادوارد شواردنادزه وزیر خارجۀ شوروی

  § چگونه انسان غول شد- داستان تکامل انسان- جلد اول

  § چگونه انسان غول شد- داستان تکامل انسان- جلد دوم

  § چگونه انسان غول شد- داستان تکامل انسان- جلد سوم

  § کمیته ۳۰۰ - کانون توطئه های جهانی

  § هـنر جـنگ - سون تزو

  § جوانـــان و جـامعه - فرید احمد مزدک

  § صد ساعت با فیدل - ایگناسیو رامونه

  § نامه های پدری به دخترش - جواهــر لعــل نهــرو

  § قدرت و زندگی - خاطرات یک رئیس جمهور

§ مثلت - عاصم شرار

§ د ګوانتانامو انځور - ليکوال: ملا عبدالسلام ضعيف

§ خمینی که بود و چگونه به حکومت رسید؟

§ عبور از آتش - سید ادریس "میر"، در رابطه به رویدادهای ثور ۱۳۷۱