ناشر افکار دموکراتیکِ خلق افغانستان

اهداء به فرزند اصیل خلق افغانستان ببرک کارمل بانی ح.د.خ.ا. و رهبر زحمتکشان کشور

 
 

فرخنده باد چهل و پنجمین سال تاسیس ح.د.خ.ا.

رفقا و همرزمان عزیز،

چهل و پنجمین سال تأسیس حزب شهیدان و قهرمانان گلگون کفن را به فرد فرد شما اعضای سرسپرده، معتقد و وفادار ح.د.خ.ا.، دوستان  و همه زحمتکشان و رنجبران کشور از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض نموده، موفقیتها و پیروزی های زیاد شما را در کار و پیکار و مبارزۀ عادلانه تان به خاطر تأمین صلح، دموکراسی، ترقی و عدالت اجتماعی در کشور دوستداشتنی مان افغانستان آرزو میکنیم.

رفقای عزیز،

ح.د.خ.ا. که پیشتاز مبارزه و پیکار مردم ما علیه ارتجاع سلطنتی و حکومت خودکامه داود بود، با کار وسیع سیاسی در عرصه های گوناگون توانست دستگاه های حاکمه ستمگر وابسته به امپریالیزم را افشا نماید و خود در برابر تمام حملات حیوانی و وحشیانه حکومتهای جابر و ستمگر، مردانه مقاومت کرد، از به زندان انداختن ها، اخراج از کار و تحصیل، تعقیب پولیس و شهید ساختن فرزندانش نلرزید، به بیراهه نرفت راه تسلیم طلبی و ماجراجویی را اختیار نکرد، و استوار و هدفمند راه های بیرون رفت از دشواری ها و غلبه بر استبداد و حکومت های ضدملی را بدرک و فهم مردم وطن ما داد و بحیث حزب زحمتکشان و رنجبران در جامعه عرض اندام نمود.

حزب ما برعلیه تمام دسایس و فتنه گری های مرتجعین داخلی و سازمانهای خرابکار جاسوسی امپریالیستی با هوشیاری مبارزه کرد و در ایجاد روحیه وطنپرستی، حق خواهی و اوجگیری مبارزات اقتصادی و سیاسی هموطنان بلاکشیده ما نقش رسالتمند خودرا ایفا نمود.

اگر جنبشهای اعتصاباتی و تظاهراتی سال های ۱۳۴۷ - ۱۳۴۹ را که به اوج خود رسیده بود در نظر  بگیریم بخوبی در می یابیم که نقش رهبری کننده، سمت دهنده و انگیزنده حزب ما در براه انداختن آنهمه نمایشات اعتراضی کارگران، محصلان، متعلمان و سایر اقشار زحمتکش و ترقیخواه وطن چقدر عظیم و سازنده بود که در شرایط عقب مانده اقتصادی و سیاسی آن روز کشور در برابر هیولای سلطنتی و کاخ نشینانی که بعد سرکوب خونین سوم عقرب سال ۱۳۴۴، در فکرشان عکس العمل سیاسی مردم خطور نمیکرد، صدها هزار انسان ترقیخواه، شامل کارگران، دهقانان، محصلین پوهنتون و شاگردان مکاتب را برای بدست آوردن حقوق صنفی، اقتصادی و حتی با خواست های سیاسی متشکل و منسجم سازد و با تامین انظباط مطلوب همه را در زیر درفش پُرافتخار خود سازمان دهد.

سخنرانی های آتشین زنده یاد رفیق ببرک کارمل رهبر زحمتکشان افغانستان چه در طی دو دوره مبارزات پارلمانی قبل از وکیل شدن، و هنگام وکیل بودن از جانب مردم، در میتینگ ها و گرد همآیی ها، در تجلیل از روز های تاریخی اول ماه می، روز سوم عقرب، در مخالفت با سفر عباس هویدا صدراعظم وقت ایران در مورد آب هلمند، و صدها عرصه دیگر مبارزه حزب در تامین رابطه حزب ما با مردمان زحمتکش کشور و بخصوص کارگران و در امر توده یی شدن حزب نقش بسزایی را بازی کرد.

آن روزها فراموش نمی شود که زحمتکشان شهر کابل ساعتها انتظار بیانیه انقلابی، تعرضی و امیدوار کننده رفیق ببرک کارمل را میکشیدند و وقتی رفیق کارمل به سخنرانی آغاز میکردند چه شور و هیجانی که میتینگ را در بر نمیگرفت و هزاران کلاه و لنگی و کتاب و کتابچه شرکت کننده گان میتینگ، برسم احترام از سیاست و موضع گیری حزب ما به هوا بلند میشد.

مردم ما راه حزبی را تعقیب کردند که رویاروی علیه سلطنت و بعداً علیه داود جلاد میجنگید. ترس و بیمی را فرزندان این حزب بدل راه نمیدادند و پیوسته برای بیداری و بسیج مردم در شهر و قریه میشتافتند و وظیفه داده شده از جانب حزب محبوب شان را با ایمان کامل و صداقت تمام انجام میدادند.

مردمان زحمتکش افغانستان که بعد از حصول استقلال در زیر ضرب و ستم خانواده سلطنتی نادر غدار و میراث خوران او روزهای بد را تحمل کردند بزودی حقانیت راه حزب ما را درک و با گذشت هر روز  صفوف آن فشرده تر میشد و به دور حزب حلقه زدند و سرنوشت خود را با سرنوشت یگانه حزب واقعی توده های رنجبر و تهیدست کشور یکی کردند و فریاد زنده باد ح.د.خ.ا. را با شور و عشق بی پایان سر دادند. ح.د.خ.ا. که علیه سلطنت اشرافی و نظام فیودالی وابسته به امپریالیزم رویا روی می جنگید در صفوف خود چنان قهرمانانی را جذب تربیه و پرورش داد که عده ای از ایشان با سرفرازی و افتخارات بزرگ قبل از انقلاب، در پیروزی انقلاب شهید صدها تن شان بعد از انقلاب بوسیله دژخیمان امین به شهادت رسیدند و صدها تن دیگر این دلاوران حماسه آفرین نبرد علیه جهالت و تاریکی جاودانه شدند.

افتخار به ح.د.خ.ا. این گردان رزمنده و محبوب زحمتکشان افغانستان و فرخنده باد چهل و پنجمین سال تاسیس آن!

درود بر روان پاک شهدای گلگون کفن راه آزدای، دموکراسی، ترقی و عدالت اجتماعی!

 

«اصالت»

 

 

اول جنوری ۲۰۱۰

چهل و پنجمین سالگرد ح.د.خ.ا.

 

روز الهام بخش در مبارزه برای

 

افغانستان آزاد، مستقل، متحد، دموکرات و مترقی!

 

همه با هم در راه آرزومندیهای شادروان "کارمل"

به سوی افغانستان آزاد، مستقل، متحد و یکپارچه دموکرات و مترقی!

رفیق طاهر نسیم

 

 

مصاحبۀ «اصالت»

با رفیق محمد طاهر نسیم تحلیلگر مسایل سیاسی و بین المللی

تجلیل از این روز با اهمیت، انعکاس دهنده ابراز لعنت و نفرین در برابر دشمنان رنگارنگ، رهبران خائن، و سوداگران تجارت پیشه سیاسی که حزب، میهن و دستآورد های ملی و دموکراتیک را پایمال کردند و سرزمین افغانستان را به جبهۀ امپریالیستی بخشیدند!

تجلیل از سالگرد ح.د.خ.ا.-

تجلیل از ماهیت، محتوا و خصوصیات ترقیخواهانه حزب است!

 

 

پیام تبریکیۀ رفیق سید داوود مصباح

به مناسبتِ سال نو ۲۰۱۰ میلادی

 

 

به استقبال چهل و پنجمین سالگرد ح.د.خ.ا.

 

*    *    *

 

به پیشواز چهل و پنجمین سالگرد جمعیت دموکراتیک

رفیق اکادیمیسن دستگیر پنجشیری

 

 

 ششم جدی ۱۳۵۸ خورشیدی:

تحول ضروری و ناگزیر

رفیق فریدون عامل

 

 

پیام تبریکیۀ رفیق سید داوود "مصباح" به مناسبت

چهل و پنجمین سالروز تأسیس ح.د.خ.ا.

 

 

پیام رفیق توریالی نوریار

به مناسبتِ چهل و پنجمین سالروز تأسیس ح.د.خ.ا.

 

 

چهل و پنجمین سالگرد

 حزب دموکراتیک خلق افغانستان

رفیق هدایت حبیب

 

 

 

 

 د افغانستان د خلق دموکراتیک ګوند د ۴۵ تلین په یاد

 

 

 صفحۀ ویژه به مناسبتِ سی سالگی ۶ جدی

 

 

یک واقعیت و یک پیام

 

 

سخنی چند در پاسخ به ارجافنامهﺀ فهیم ادا

 

 

از کجا تا به کجا؟

از سربلندی ها و افتخارات، تا سرخورده گی و درمانده گی

چه بودیم؟ چه هستیم؟ چه باید باشیم؟

برگی از خاطرات:

رفیق عبدالصمد ازهر

به پیشواز چهل و پنجمین سالگرد تأسیس ح.د.خ.ا.

هرگونه کاپی و نقل ازین مطلب بدون ذکر منبع و نام «اصالت» شدیداً ممنوع میباشد!

Copyright©2006  Esalat

 

 

ادا زیبا، مسوولیت بزرگ در آشفته بازار

نامۀ یکتن از اعضای نهضت فراگیر به ادارۀ «اصالت» در رابطه به نبشتۀ تحت عنوان "آشفته بازار "برخورد تاریخی" به قلم فهیم ادا .

(همکاران «اصالت» به پاس حُرمت و احترام به آزادی بیان، ابراز عقیده و اظهار نظر اعضای حزب این نامه را به نشر میسپارند.)

اظهار نظر نویسندگان منعکس کنندۀ دیدگاه «اصالت» نمیباشد!

 

 

سیاست بازان عصبی یا راه گمان عصبی؟

 

 

فساد در جمهوری اسلامی افغانستان و

عوام فریبی مبارزه با آن

رفیق فریدون عامل

 

 

بخش ۲

 

 

 

 

سالروز فرخندۀ ح.د.خ.ا. برای همه ی زحمتکشان و رزمندگان مبارکباد!

رفیق طاهر نسیم

 

 

نامۀ رفیق احمد فرید حیدری

رفیق عزیز «همت» سلام به شما و همکاران محترم تان تقدیم است. امیدوارم که این پیام من اقبال نشر در سایت وزین «اصالت» ناشر افکارِ دموکراتیک خلق افغانستان  پیدا کند که قبلاً از شما جهان سپاس مینمایم.

(همکاران «اصالت» به پاس حُرمت و احترام به آزادی بیان، ابراز عقیده و اظهار نظر اعضای حزب، یکی از دهها نامه و نبشته در رابطه به "یادداشت کوتاه «اصالت»" را که به ادارۀ «اصالت» مواصلت نموده است به دست نشر سپرده باقی نامه ها و نبشته ها را در یک فرصت و زمان مناسب دیگر حتماً به دست نشر میسپارند. قابل یادآوریست که اظهار نظر نویسندگان منعکس کنندۀ دیدگاه «اصالت» نمیباشد!

 

 

به مناسبت تجلیل از چهل و پنجمین سالروز تاسیس ح.د.خ.ا.

 این حزب قهرمانان و شهیدان وطن

رفیق امین الله مفکر امینی از ایالات متحدۀ آمریکا

 

 

درسهای از زندگی و کارنامه های ماندگار و جاودانه چه گوارا،
 چریک نجات بخش قرن بیست

(به افتخار چهل و پنجمین سال تاسیس ح.د.خ.ا.)

 

 

تو حزب ما تو حزب قهرمان ما

تجلیل از چنین روزی به مثابه ارج گذاشتن به افکار ترقی خواهانه و مردمی

 رهبر گران قدر حزب محبوب مان زنده یاد رفیق ببرک کارمل عزیز میباشد

امرالله همرزم از جرمنی

 

 

نامۀ رفیق حبیب الله رسولی

 

 

به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد ح.د.خ.ا.

"نظر پیشنهادی"

راه اصولی و ثمربخش!

"باریک بین"

 

 

افتخار به شخصیت و نام پُر افتخارت رهبر دلسوز وطن

کارمل عزیز!

رنجبر از شهر کندز

 

 

چهل و پنجمین سالگرد حزب دموکراتیک خلق افغانستان مبارکباد!

م. ن. ندرت

 

 

به رهروان صدیق ح.د.خ.ا. سپاس و احترام

 نبی غروال

 

 

دورود بی پایان به رهبر زحمتکشان افغانستان

زنده یاد پدر معنوی حزب ما محترم مرحوم ببرک کارمل

صالحه (رشیدی)

 

 

سالگردت مبارک باد ای والد معنوی من!

ستار خوژمن از سویس

 

 

چهل و پنجمین سالگرد حزب دموکراتیک خلق افغانستان!

یحیی

 

 

نامهء رفیق احمدشاه قادری از هامبورگ

 

 

به مناسبت تجلیل از چهل و پنجمین سالگرد حزب

عبدالواسع غفاری

 

 

نامهء رفیق سید داوود "مصباح" از تاشکند

 

 

به رهبران و رهروان ح.د.خ.ا (حزب وطن) سپاس

سنجر غفاری از مسکو

 

 

 
 

بزعم ما تجلیل از سالروز ایجاد حزب ما، میتواند قدمی برای وحدت و یگانگی ما در راه رسیدن به اهداف بزرگتر باشد؛ لذا از شما تقاضا مینماییم تا پیشنهادات، انتقادات سازنده، نظریات ارزشمند، مقاله ها، تحلیل ها، نوشته های سیاسی- تاریخی، علمی، فرهنگی و اشعار خویشرا به این مناسبت به آدرس «اصالت» فرستاده ممنون سازید.

 

*   *   *


 «در این روز وقت آن رسیده که با حقانیت اعلام بداریم که برای نخستین بار در طول تاریخ نهضت آزادی بخش خلق افغان تنها سالگرد یک حزب سیاسی در افغانستان تجلیل میگردد، یک حزب سیاسی ایکه بحیث حزب طراز نوین پرولتاریا و تمام زحمتکشان کشور، حزب سپاهیان وطنپرست افغان، حزب مدافعان مصالح ملی وطن و استقلال ملی افغانستان، حزب خدمتگزار صدیق خلق و وطن واحد مان افغانستان نوین و انقلابی، حزب پاسخگوی منافع تمام مردم زحمتکش تمام ملیتها، اقوام و قبایل کشور، حزب انترناسیونالیست راستین، حزب کشاف راههای مهیب و خوفناک جامعه فیودالی - قبیله ای که در هر قدم با غولهای وحشی ارتجاع، امپریالیزم خون آشام و هژمونیزم شریر می رزمیده است، حزبی که دژ استبداد سلطنتی و رژیم اشرافی ملاک - بیروکراتیک و بورژوازی تجاری کمپرادور را واژگون ساخت و پرچم سرخ خلق - درفش انقلاب ثور و مرحلۀ نوین آنرا به ارادۀ خلق و برای آزادی و سعادت خلق دلیرانه و قهرمانانه، با قیام مسلحانۀ انقلابی برافراشت، حزبی که اکنون در خط مقدم سنگر آتشین پیکار طبقاتی زحمتکشان افغان، ملهم از قهرمانان آزادیخواه افغان، ملهم از اکتوبر کبیر و رهبر پرولتاریای جهان لنین بزرگ - این دوست صدیق و نجیب افغانها و خلقهای شرق علیه جنگ اعلام ناشده ای ارتجاع و امپریالیزم در رأس امپریالیزم آمریکا بی امان می رزمد، یورش می برد و پیروز میگردد و بسوی ساختمان جامعۀ نوین، بسوی صلح و سوسیالیزم با مارش ظفرآفرین انترناسیونال هشیارانه، شجاعانه، خردمندانه و در کادر اصول، بی ترس و بیهراس به پیش میتازد.»

 

از سخنرانی رهبر بزرگ و خردمند حزب ما رفیق ببرک کارمل

 در جلسه باشکوه بیستمین سالگرد ح.د.خ.ا.، جدی ۱۳۶۳

 

 

 «رفقا!

راهی را که حزب ما طی بیست سال طی کرده است، راه مهیب و سهمگین ، راه پیچیده و دشوار و نامکشوف بود. حزب در روند تشکل و تکامل خویش با یک سلسله دشواریها و موانع عینی و ذهنی برخورد نمود. عقب ماندگی عمومی و عدم رشد لازم مناسبات اجتماعی- اقتصادی سطح نازل تشکل شعور و بیداری سیاسی- طبقاتی اقشار زحمتکشان و عدم رشد لازم قوام ملی و فرهنگی به طور ناگذیر تأثیرات نامطلوب را در حزب میگذاشت، بدین جهت حزب دارای ضعف های قابل توجه بود. ترکیب اجتماعی حزب عمدتاً به روشنفکران محدود میگردید. آگاهی طبقاتی- سیاسی اعضای حزب و آمادگی تئوریک مارکسیستی- لینینستی آنان و انطباق خلاق آن در شرایط مشخص افغانستان در سطح نازل قرار داشت.

پراگماتیزم مائوئیستی و نعره های ماجراجویانه و فتنه گرانۀ مائوئیزم در یک جبهه با ارتجاع سیاه و اعمال امپریالیزم وضع سیاسی را از لحاط درک حقایق انقلابی و اصولیت انقلابی مبهم و غبارآلود میساخت. وضع نیمه علنی حزب ایجاد ساختار سازمانی وسیع و توسعۀ ارتباطات آن با توده ها را دشوار میساخت. در محیط حزبی تأثیرات نیرومند بلندپروازی های خودخواهانۀ روشنفکری شخصی، منافع گروهی و ناسیونالیستی و قبیلوی، بیماری های خرده گیری و خرده کاری و محفل بازی های خرده بورژوائی محسوس بود. نباید فراموش کرد که سرویسهای مخصوص امپریالیستی و محافل حاکمۀ سلطنتی اجنت های خودرا بغرض درهم شکستن وحدت و قابلیت رزمی حزب نیز به درون حزب نفوذ میدادند.

همۀ اینها بالای وضع حزب در دوران سالهای قبل از انقلاب تأثیر انداخته انشعابات را در صفوف حزب تحریک میکرد. در آنزمان هنوز پختگی لازم و کرکتر پختۀ انقلابی لازم و درک لازم از نقاط مشترک حزب در شرایط جامعه که میتوانست از انشعابات جلوگیری کند، وجود نداشت.»
 

از سخنرانی رهبر بزرگ و خردمند حزب ما رفیق ببرک کارمل

در جلسه باشکوه بیستمین سالگرد ح.د.خ.ا. ، جدی ۱۳۶۳ 

 

 

 «متاسفانه در عمل دیده میشود که بسیاری از کمیته های حزبی و رهبری آنها این حقیقت صریح را درک نمیکنند. احساس میگردد که آنها نمیتوانند بقای سکتاریزم، توجه بیش از حد به صحنه های خورد و ریزۀ درون حزبی، تصادمات شخصی، گفتگو ها، آوازه ها و افواهات و غیره را رفع کنند. توجه آنها معمولاً به مسایل کوچک معطوف گردیده و مسایل عمده و جدی را فراموش میکنند. متأسفانه این نوع برخورد خرده بورژوازی و روشنفکرانه، خطرناک و مهیب تا هنوز هم در وجود رفقای ما ریشه دارد. ما نتوانسته ایم در سراسر حزب خصلت های پرولتری و مردمی مبتنی بر اصول ایدیولوژیک طبقه کارگر را تعمیم بخشیم.»

 

از سخنان ناب و نقادانۀ رهبر بزرگ زحمتکشان افغانستان رفیق ببرک کارمل در پلینوم ۱۴

 کمیته مرکزی ح.د.خ.ا. مورخ ۲۹ سنبله ۱۳۶۳

 

 

 «تکمیل صفوف حزب نه تنها بر اساس طبقاتی، بلکه بر مبنای انترناسیونالیستی در کشور کثیر الملیت چون افغانستان نیز یکی از اصول مهم ساختمان حزبی است. انترناسیونالیزه ساختن حزب وسیلۀ مطمئن تحکیم و توسعه روابط با توده های مردم و مظهر مشخص سیاست حزب مبنی بر تساوی ، دوستی و برادری خلقهای وطن محبوب مان افغانستان است. انترناسیونالیزه ساختن حزب به اعتبار آن می افزاید.»

 

از سخنان ارزشمند رهبر زحمتکشان افغانستان زنده نام ببرک کارمل بزرگ در پلینوم دهم

 کمیته مرکزی ح.د.خ.ا. مورخ ۲۱ قوس ۱۳۶۱

 

 

«. . . مظاهر موجود طایفه پرستی، خانواده پرستی و گروه بازی، محافل گرم رفاقت بازی شخصی، مقام پرستی و عدم اعتماد متقابل در بین حزب به وحدت آن لطمه وارد می کند. این وضع ناشی از عقب ماندگی  و عدم پختگی سیاسی بعضی رفقا است که با استفاده از اعتبار شخصی و مقام رسمی، گروهی از افراد وفادار به خود و یا به اصطلاح ناراض ها را بدور خویش ایجاد نموده و آنان را در جریانات درون حزبی بنفع تمایلات و علاقمندی های شخصی خود می کشانند.

افرادی که منافع، علاقمندی ها و خواستها و ادعا های شخصی خودرا در برابر حزب قرار میدهند، نمی خواهند و قادر نیستند کار دوستانه و با نظم را سازمان دهند و آرزو ندارند تابع دسپلین حزبی باشند، چنین اشخاص در شرایط ما، در ماهیت امر بمثابه فراکسیون بازان میباشند.»

از سخنان داهیانه رهبر محبوب زحمتکشان افغانستان زنده یاد رفیق ببرک کارمل بزرگ در پلینوم دوازدهم
 کمیته
 مرکزی ح.د.خ.ا. مورخ ۱۲ سرطان ۱۳۶۲

 

 

چند سوال؟ چند پیشنهاد! و یک گیلۀ رفیقانه

 از جناب سلطانعلی کشتمند!

در «حقیقت انقلاب ثور» مطالعه نمایید

 

 
 
 
 

مقالات