وقت است نعره‌ای به لب آخر زمان كشد
نیلی در این صحیفه، بر این دودمان كشد
سیلی كه ریخت خانۀ مردم ز هم، چنین
اكنون سوی فراز گهی، سر چنان كشد.
بر كنده دارد این بنیان سست را
بردارد از زمین
هر نادرست را.
وقت است ز آب دیده كه دریا كند جهان
هولی در این میانه،مهیا كند جهان
بس دست‌ های خسته در آغوش هم شوند
شور نشاط دیگر برپا كند جهان . . .
 

کمیسیون تجلیل و بزرگداشت از هشتادمین سالروز تولد و جاودانه شدن بزرگمردی تاریخ افغانستان، فرزند صدیق مردم افغانستان و رهبرِ زحمتکشان و حزب دموکراتیک خلق افغانستان، زنده یاد ببرک کارمل و سالروز تأسیس حزب – یکبار دیگر با مسوولیت تاریخی و همبستگی رفیقانه از تمام ره روانهای اصیل و صدیق حزب و رهبر محبوب اش، کارمل گرامی، تقاضا مینماید تا با درک اوضاع سیاسی و وحدت و همبستگی ملی به این فراخوان رفیقانه لبیک گفته در مسیر انسجام کتلویی هزاران هزار اعضای پُرافتخار حزب ما، حزب پیش آهنگ طبقه کارگر و همه زحمتکشان کشور، نقش و رسالت میهنی و اهداف انسانی خویش را به انجام برسانند.

به عقیدۀ ما، دیگر زمان "من گفتن ها" و "من هستم ها" گذشته است، بیائید با انسجام رفیقانه، با همبستگی سخاوتمندانه، با گذشت رسالتمندانه، با میهن دوستی وطنپرستانه، با آغوش گشودنهای بزرگوارانه، با خونسردی و حوصله مندی رادمردانه همه دورهم با یک آواز و با فشردن دستهای یکدیگر راه پُربار رهبر عزیزمان، کارمل بزرگ را، ادامه داده و به ندایی برحق مادروطن پاسخ قاطع و جواب صاف و روشن بدهیم.

دانشمند بزرگی میفرماید: وقتی پا در رکاب اسب می نهی بر بال تاریخ سوار شده ای شمشیر و عمل تو ماندگار می شود، چون هزاران فرزندِ به دنیا نیامدۀ این سرزمین آزادی شان را از بازوان و اندیشۀ ما می خواهند، پس با عمل خود می آموزانیم، که پدرانشان نسبت به آیندۀ آنان بی تفاوت نبوده اند.

ویر میگوید: زندگی از سه جزء تشکیل شده است: آنچه بوده، آنچه هست و آنچه خواهد بود. بیائید تا از گذشته برای حال استفاده کنیم و در حال چنان زندگی کنیم که زندگی آینده بهتر باشد. شکل دادن به زندگی وظیفۀ خودمان است.

بلی رفقای عزیز! از شما رفیقانه و صادقانه دعوت به عمل می آوریم تا با قلب گرم و دستان پاک به این فراخوان جواب مثبت داده و مارا درین کار دسته جمعی و داوطلبانه کمک و یاری برسانید و ثابت بسازید که شما به مثابه هدایت دهندگان و شرفداران پُرافتخار جریان چپ دموکراتیک کشور و پرچمداران اصیل حزب ما و چراغداران گذشته و آینده ما هستید، ما با خلوص نیک و با قلب مملو از صفا و صمیمیت با آغوش باز، آماده استقبال و پزیرایی از تک تک شما هستیم.

ما معتقدیم که دوام همیشگی، شکست ناپذیری، افتخار و سربلندی و موفقیت و بهروزی ما در اتحاد و همیاری ما نهفته است.

بی ارتباط نخواهد بود تا صفحاتی از نگرشهای مترقی را مرور نموده، سطری چندی از آن را بخوانیش بنشینیم:

سربلندی ملتی كه مدتھا تحت ستم بوده است یك پدیدۀ تاریخی و بعضاً ناگزیر اجتماعی در ابعاد و اشكال مشخص اقتصادی و سیاسی است. و ھمانطور كه گفته شد بر یك بستر عینی و واقعی قرار گرفته است و در این میان بروز و نمود كم و بیش مشابھی را در بین ملل مختلف داشته است. میل و گرایش بسوی ایجاد خود اختیاری و دخالت در تعیین سرنوشت خویش و مبارزه در راه و افزایش نقش (استقلال) و دستیابی به «استعمارگران» تحقق آن و علیه سركوبگری و ستم ملی در تولید اقتصادی از ابتدای سربرآوردن این پدیده و در طی دورانھای مختلف آن، انگیزه ھای قوی مبارزاتی را در درون جامعه و بسیج عمومی مردم خلق میكرده است. در ضمن آن میتوان گفت كه یك نیاز واقعی تكامل نیروھای مولده و مطالبات عادلانه اقتصادی نیز در بطن این كشمكش واقعی بمنظور رفع اختلال در روند رشد این نیروھا و پایان دادن به محرومیت، عقب ماندگی، تحقیر و سركوب ملی ھم عمل میكرده است. بعداً پیدایش اشكال مختلف نوین استعماری، تحول و دگرگونیھای شگرف جھانی، و امروز نیز روند فزاینده سراسری شدن و گلوبالیزاسیون به مثابه قانون جھانی سرمایه داری این پروسه را ھرچه بیشتر غامض و پیچیده تر كرده است.

این سیمای واقعی و ملوس جنبشی است كه ما با آن روبرو ھستیم، تضاد، بغرنجی، پیچیدگی و جامعه الطرافی تار و پود آنرا بھم تنیده است. ھمه این داده ھای واقعی به ما میگویند كه ما با جادۀ یكطرفه و دشواری دست به گریبانیم. با جادۀ ھمواری روبرو نیستیم. با پدیده های بغایت پیچیده، متضاد لغزش و كم توجھی به ھمه ابعاد آن میتواند زیانھای جبران ناپذیر سیاسی اجتماعی بسیاری را به ھمراه داشته باشد، و حتی جامعه را به وادی كشمكشھای پایان ناپذیر و به انتھایی بكشاند كه تنھا بوی مرگ و تباھی را بدھد. در واقع امر ما در اینجا نه با یك پدیدۀ رومانتیك ذھنی و اخلاقی، بلكه با یك نبرد واقعی و ملموس طبقاتی و اجتماعی و سیاسی حقیقی در ھمه ابعاد واقعی آن روبرو ھستیم، نبردی که در آن ھمه چیز بستگی به توازن نیروھا و آمادگی ذھنی و عینی جامعه، سازماندھی و كارهدفمند و آگاھانه نیروھای موثر اجتماعی دارد. و درجه سیر تكامل صعودی و مترقیانه و دمكراتیك آن بستگی به حضور مؤثر و پُررنگ نیروھای پیشرو به طریق اولی در این جنبش دارد. و میزان پیشروی آن به ژرفا و فشردگی نیروھای بالنده اجتماعی شركت كننده در آن گره خورده است.

به ھمین دلیل و در انجام این سنجش واقعی از این پدیده بغایت دشوار است كه نیروھای دموكراتیك انقلابی با ھوشیاری و تیزبینی، پیگیر و مصمیم در این جنبشھای ملی آگاھانه شركت و دخالت داشته اند و دارند. این یك شركت آگاھانه است بمنظور عقب راندن خواستھا و امیال ارتجاع، برای غنا بخشیدن به محتوی و مضمون این مبارزات عادلانه، برای طرح و پیگیری رھائی اجتماعی، خواستھا و مطالبات واقعی زیرینترین لایه ھای اجتماعی و فشرده تر ساختن صفوف آنان و سازماندھی تشكلات مستقل كارگری و مردمی، برای كوتاه كردن دست بورژوازی در دست اندازی به حقوق زحمتكشان، برای دوركردن جامعه از رواج تعصبھای كور قومی و ملی و درگیریھای ناشی از آن كه ھستی جامعه را به تباھی خواھند كشاند. و در یك كلام برای ھموار كردن راه بسوی تغییرات بنیادی اقتصادی سیاسی و اجتماعی و رھنمون شدن جامعه بسوی افق روشن فردائی بھتر.

کمیسیون تجلیل و بزرگداشت از هشتادمین سالروز تولد و جاودانه شدن بزرگ مردی تاریخ افغانستان زنده یاد ببرک کارمل، خودرا مؤظف و مکلف میدانند تا از هر وسیلۀ ممکن به رفقای دفتر سیاسی، کمیته مرکزی و اعضای پُرافتخار ح.د.خ.ا.- بار بار مراجعه و از آنان بخواهد که اکنون وقت ان رسیده است که اختلافات درونی و مقطعی خویش را کنار گذاشته با دید وسیع حزبی و با وظیفه خطیر کنونی یکدیگر را در آغوش بگیریم و دستهای پُرعطوفت هم را با گرمی فشرده و همدیگر را تحمل نمائیم. جریان چپ دموکراتیک افغانستان، اهداف و اندیشه های والا و گهربار رهبر فقید ما، رفیق ببرک کارمل، و مبارزۀ برحق طبقاتی مال شخصی هیچ گروپ، نهضت، کمیته و جریان سیاسی نبوده و هیچ شخص و فرکسیونی نمیتواند به تنهایی میراث دار این جریانات اصیل انسانی و میهنی باشند. این اهداف گرانبها، مبارزۀ مشترک، همبستگی رفیقانه، اتحاد و یکپارچگی خلل ناپذیر میخواهد تا به سرمنزل مقصود هدایت شود.

در فرجام از تمام شخصیتهای سیاسی،  سابقه داران جریان مترقی چپ دموکراتیک کشور، اعضای محترم دفتر سیاسی، کمیتۀ مرکزی و سایری رفقا و رهروان معتقد، وفادار و سرسپرده به آرمانهای ح.د.خ.ا. و رهبر محبوب آن ببرک کارمل، صمیمانه تقاضا مینمائیم تا با ارسال پیام های  رفیقانه بزرگی خویش را به نمایش بگزارند و  درین راه سترگ مارا یاری و همیاری نموده و با اشتراک شان در این محفل دین و رسالت تاریخی خویشرا ادا نمایند.

از تمام دوستان، رفقا، هواداران و دوستداران آن بزرگمرد تقاضا میگردد، هرگاه خواسته باشند که اسامی شان در لیست حمایت کننده گان تجلیل و بزرگداشت از هشتادمین سالروز تولد بزرگمرد تاریخ درج باشد، میتوانند از طریق ایمیل های ذیل و یا هم تیلیفون برای ما اطلاع دهند تا نام های شانرا در لیست درج نمائیم.

محترم نجیب روشن محترم عبدالله نایبی محترم شفیق الله توده یی محترمه اناهیتا راتب زاد
محترم احمدشاه سرخابی محترم عبدالمجید سربلند محترم شیرمحمد بزرگر محترمه محبوبه کارمل
محترم قاسم آسمائی محترم یاسین صادقی محترم رجب علی کاظمی محترمه اناهیتا کارمل
محترم ادریس اریب محترم انور ایثار محترم عبدالرحیم کاروال محترمه نفس جهید
محترم عبدالله سپنتگر محترم امین الله مفکر امینی محترم داؤد سرلوړۍ محترمه ملالی سحر
محترم اسد سپنتگر محترم انور فرزام محترم علی احمد صارم محترمه زرغونه ژواک
محترم محمد نبی عظیمی محترم زلمی دامون محترم گُل احمد بازساز محترمه یاسمین زیارمل
محترم س. علم مل محترم صدیق کاوون محترم میراحمد جوینده محترمه کریمه کشتمند
محترم عزیز حساس محترم تیمورشاه رحمتی محترم نبی غروال محترمه حمیده عبدالله
محترم کاوه کارمل محترم قدیر حبیب محترم جلیل پُرشور محترمه شفیقه رزمنده
 محترم وستوک کارمل محترم فاروق ثواب محترم شیرآغا سرشک محترمه ثریا پرلیکا
محترم داوود عزیزی محترم فریاد محترم زبیر شیرزاد محترمه ماجبین حزین
محترم اسدالله ساحلی محترم جنرال غنی محترم زمری ندا محترمه راضیه اختری
محترم انجنیر حسام الدین محترم انور پویان  محترم مسحور جمال محترمه سهیلا شیرزی
محترم ا. عزیز محترم پریت پال محترم انجنیر سلیمان کامجو محترمه فهیمه اریب
عبدالحلیم اچکزۍ محترم حنیف ضرابی محترم طلا پامیر محترمه زوبین اشرف
محترم ابراهیم سکندری محترم دکتور غلام فاروق محترم غفار عریف محترم ولی زیارمل
محترم سرور منگل محترم عظیم بابک محترم خوشحال محترم طاهر نسیم
محترم عبدالواحد فیضی محترم یعقوب هادی محترم عزیز الله رویش احمدیار محترم حشمت اورنگ

محترم رستمی

محترم عزیز احمد خوارمل محترم انجنیر جمشیدی محترم نبی شوریده
محترم محراب محترم میرعبدالواحد سادات محترم یاسین بیدار محترم شفیع قادری
محترم نصرالله منگل محترم سلیم محترم شهااب الدین سرمند محترم وحیدالله «نوری»
محترم رشاد محترم رحیم آریا محترم میر عصمت الله سادات محترم محمد عارف عرفان
محترم آصف علم محترم ن. سمون محترم برهان الدین غیاثی محترم جاوید عبدالله
محترم امین متین محترم ذوالفقار علی حقداد محترم غلام عمر احمدشاه محترم عبدالرؤف
محترم احمد ضیا محترم عبدالوارث محترم عبدالکبیر فرخاری محترم عبدالحکیم شناس
محترم اشرف هاشمی محترم امین متین محترم احمد ناصر صمدی محترم اکبر سیدآبادی
محترم مصطفی مرشیدی محترم حسین رومان محترم دکتور ظاهر حکمی محترم الیاس رستی
محترم قامت عطازی محترم محمد ظاهر بوستانی محترم دکتور صلاح الدین سعیدی محترم محمد حمید قیامی
محترم سیاوش صحابی محترم مرتضی جعفری محترم محبوب الله «زارع» محترم نثار بهین
محترم وحید فضل محترم محترم یحیی محترم قادر یامان محترم شکیب
محترم عوض محترم دکتور ببرک کارگر محترم جیلانی گلشنیار محترم ذکریا کوهستانی
محترم افضل لودین محترم نورعلی نوروز محترم فرهاد بارکزی محترم نور منگل
محترم محمد یاسین عابد محترم یونس عبدالله محترم یارمحمد شهاب محترم هاشم پیکار
محترم روزبه عبدالله محترم مالک لکنوال محترم واسع محترم نجیب پاشان
محترم امان الله عزیزی محترم دکتور حبیب منگل محترم فریدون عامل محترم احمدشاه قادری
محترمه رزما عامل محترم سرور عامل محترمه فوزیه رحمان محترم حکیم صدری
محترم سهراب رحمان محترم یما رحمان محترم اجمل رحمان محترمه عزیزه  رحمان
محترم نسیم «ندرت» محترمه رحیمه فرزام محترمه ضیا پژمان محترم محمد رسول پژمان
محترمه حمیده همزاد محترم حفیظ الله همزاد محترمه شریفه راحم برومند محترم صمد راحم برومند
محترم نجیب عظیمی محترمه ذکیه هوتکی محترمه دکتور محبوبه هوتکی محترمه نجیبه هوتکی
محترمه مریم بریالی محترم رُمان بریالی محترم عثمان راسخ محترمه پشتنه کریمی
محترم استاد عبدالله محترمه مریم بلوچ محترم انجنیر نعمت الله محترمه عزرا عامل
محترم عبدالستار بارز محترم عبدالرحیم لطیف زی محترمه فرشته اسحق زی محترم احمدشاه مروی
محترم فرید ایمل محترمه هاجره خالقی محترم ابرار خالقی محترم رحیم الله حبیبی
محترم اختر محمد راسخ محترم روان محترم همایون اکبری محترم عباسی کرگر
محترمه سهیلا راسخ محترم اسد رهیاب محترم خسرو عامل محترم میر علم مروت
محترم سالم فخری محترم بابک عامل محترم احد همنورد محترم همایون غازی زاده
محترم شیرمحمد سرشک محترم نصیراحمد صدیقی محترم جنرال محمد داؤد عزیزی محترم داکتر سعید موسی
محترم نسیم یوسفی محترم محمدالله نظری محترم قاضی محمد عظیم صدیقی محترم محمد نصیر سرشک
محترم بشیر بهیر محترم ج. ع. طغرل محترم همایون بسیم محترم واسع کارگر
محترم محمد رحیم یوسفی محترم جنرال گل حبیب محترم عبدالوکیل حبیب محترم ب. مجید
محترمه جمیله ناهید محترم یزدان ظفری  محترم نعــــــــیم یوسفی محترم نسیم صدیقی
محترم سیاوش محترم امرالله همرزم محترم انجنیر محمد عمر هژبر محترم سید رسول پژمان
محترم داکتر اکرم صدیقی محترم نعیم یوسفی محترم ولی محمد مبارز محترم حفیظ ازهر
محترم تاج محمد فعال محترم افتخار محترم عسکر چالاک محترم فرهاد
محترم سید عسکرشاه محترم رحیم فخری محترم خوږمن محترم زاهد
محترم اتل ایثار محترم رفیع غازی زاده محترمه حبیبه صادقی محترم عبدالبصیر
محترم احمد شاه محترم جان محمد بیان محترم دین محمد پیرزائی محترم نظیر
محترم حمید کارگر محترم نصیر کارگر محترمه اناهیتا کارگر محترمه حبیبه کارگر
محترم محمد حکیم محترمه آرا محترم انجنیر محمود صافی محترم محمد فرید غماش
محترم سید هارون محترمه شیلا محترم دکتور محمد عالم عصیم محترم توریان
محترم سید حسن رشاد محترم ناصر صادقی محترم دکتر غلام محمد محسن زاده محترم محمد فاضل دلزاده
محترم نوید امینی محترم مرید امینی محترم دکتر محمد عمر محسن زاده محترم بهزاد مجیدزاده
محترم محفوظ خلیلی محترم سناتور نجیب محترم داکتر خلیل ستارزۍ محترم حاجی مبین
محترم مصطفی غزنوی محترم محمد عزیز حیدری محترم شیراحمد سیر محترم سمیع شفیعی
محترم دگروال عنایت محترم بصیر خیری محترم انجنیر میرویس ویس محترم عبداللطیف
محترم بهزاد مجیدزاده محترم حیدر عدل محترم همایون سیف الدین محترم جنرال یونس
محترم پیرمحمد ترین محترم عنایت الله صمدی محترم محمد نجیب یوسفی محترم داؤد اسعد
محترم وحید کریم زاده محترمه قدسیه حریف محترم حریف حریف محترم سید برهان الدین
محترم عبدالغفور رحیمی محترمه ثریا پوپل محترم عبدالاحد شفیعی محترم سید عارف گهریک
محترم محمد همایون مردان محترم محمد وحید مردان محترم نظام الدین قیامی محترم امان معاشر
محترم وزیر احمد محترم نظیر احمد محترم حمید کیانور محترم میرویس واحد
محترمه راضیه امیری محترم زمان اکبر (سروری) محترم گوربخش سِنگ کپور محترم زمان قطب یار
محترم حفیظ الله حبیبی محترمه عالیه جوینده محترم عبدالفرید جوینده محترم حمید احمد یعقوب
محترم حسین محسنی محترمه شهلا محسنی محترم عبدالهادی احمدیار محترمه مرضیه احمدیار
محترم وحیدالله «نوری» محترمه عزیزه ظفری محترمه یلدا شیرزی محترم فرید شیرزی
محترم نوید احمدی محترمه نسیمه شناس محترمه شهلا محسنی محترم محمد حسین محسنی
محترم شمس حضرتی محترم ما کسیم مروی هروی محترم داود شاه  مروی هروی محترم علی  مروی هروی
محترم خلیل رخشان محترم عزیز الله  محترمه مارینا  مروی هروی محترم قادر
محترم تیمور رحمتی محترم محمد عیسی فرید محترم عبدالرسول رحیمی محترم امان الله مهرورز
محترم اسدالله دهقانزاده محترم پیر محمد محترم دکتور عبدالاحد غفوری محترم انجنیر یاسین
محترم عبدالستار کارگر محترم عبدالرسول کامرن محترم دکتور شاه محمد ترین محترم عبدالروف نیکمنش
محترم محمد نعیم غیور محترم غلام فاروق دوستیار محترم دکتور غلام سرور نورزاد محترم غلام محبوب
محترم حبیب الله حقبین محترم غلام حضرت نجات محترم شیر گل، نور احمد کروخی محترم انجنیر زلمی
محترمه زلیخا پوپل محترم عمر فیض محترم دستگیر صادقی محترم محمد احسان عثمان
محترم داکتر شفیع صدیقی محترم فیض محترم دگرجنرال عبدالقادر محترم امین پیرزاد
محترم احمد بارک محترمه صالحه رشیدی محترم احمد شاه قادری محترم عبدالحلیم اچکزی
      محترم کامور

در پایان سعادتمندی، طول عمر، کانون گرم خانوادگی و صفا و صمیمیت بی پایان به همه شما تمنا داریم و دستهای پُرعطوفت شما رفقای گرامی را به گرمی فشرده و آغوش رفیقانه ما بروی همه تان بازاست. با درود های گرم رفیقانه.

اگر آتشگه خاموش شود؟ ‏

این گناه را کدام نسل به دوش خواهد کشید؟

زندگی را شعله باید بر فروزنده

شعله ها را هیمه سوزنده

جنگلی هستی تو، ای انسان ‏

از گوشت و استخوان و آرزوهایت باید برای این آتشگه هیزم بسازی،‏

ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست‏

 

کمیسیون تجلیل از بزرگداشت هشتادمین سالروز تولد زنده یاد ببرک کارمل

 

هموطنان شرافتمند، دوستان و رفقای عزیزما که طالب معلومات، همکاری، و خواهان تماس مستقیم با ما باشند و هکذا می خواهند پیام های حمایت خودرا برای ما ارسال نمایند، از طریق ایمیل های ذیل می توانند با ما به تماس شوند، بدون وقفه در اختیار شما عزیزان محترم قرار داریم.

اطلاعات بعدی غرض آگاهی دوستان بعداً به دسترس قرار میگیرد.

با درودهای گرم و صمیمانه،

دست های تک تکِ شما عزیزان را با گرمی می فشاریم،

به اُمید تابیدن خورشید گرم و روشن صفا و صمیمیت، اعتماد و از خودگذری.

 

b.karmal80years@hotmail.com

admin@esalat.org

 

کاپی پیام دوم جهت نشر به سایت های وزین :

آینده
آزادی
اخبار افغانستان
روزنه
میهن

پندار
سپیده دم
وطن
پیام وطن

مشعل
مهر
زنده گی
آریائی

 

به ادارۀ سایت «اصالت» پیامهای زیادی به حروف لاتین مواصلت نموده است، که بنابر مصروفیت های زیادی کاری، همکاران ما نمیتوانند همه ی این پیامها را، که تعداد آنها بسیار زیاد است، به حروف دری تایپ نمایند، بناً از تمام دوستانی که پیامهای خودرا به حروف لاتین نوشته و به ما ارسال نموده اند قلباً از حمایت، پشتیبانی و ارسال پیامهای شان تشکر می کنیم و از سایری دوستان و رفقا صمیمانه تقاضا می کنیم که پیام های خودرا به حروف فارسی جهت نشر برای ما ارسال نمایند.
 

پیام های دوستان و رفقا

پیام حمایت، پشتیبانی و همبستگی محترم کامور

پیام حمایت، همکاری و پشتیبانی محترمه صالحه (رشیدی)

پیام حمایتِ محترم انجنیر جمشیدی

پیام محترم احمد بارک از دنمارک

پیام حمایتِ محترم احمد شاه قادری

پیام محترم رحیم آریا از افغانستان

پیام حمایت و همکاری

محترم عبدالحلیم اچکزی از افغانستان

پیام محترم مروی هروی

پیام حمایت محترم داکتر شفیع  صدیقی

پیام پشتیبانی و همکاری محترم فیض،

فلمبردار جنازۀ زنده یاد ببرک کارمل

پیام محترم سید داوود مصباح

پیام محترم امین پیرزاد از هالند

پیام محترم یحیی

پیام محترمه زلیخا پوپل از هالند

پیام محترم دستگير صادقی

پیام محترم عمر فیض از هالند

پیام اعضای هیئت اجرائیه و شورای ولایتی هرات حزب متحد ملی افغانستان و

 اعضای نهضتِ فراگیر ترقی و دموکراسی افغانستان در هرات

پیام محترم انجنیر یاسین، محترم پیر محمد و

جمعی دیگری از رفقا و هواداران

پیام محترم تیمور رحمتی از پاکستان

پیام محترم داود شاه مروی هروی

پیام محترم پریت پال سِنگ از لندن

د محترم عزیزالله پیغام د هالند څخه

پیام محترم تاج محمد (فعال)

د محترم نوید احمدی پیغام

پیام محترمه نسیمه شناس

پیام محترم وحیدالله «نوری»

پیام محترمه عزیزه ظفری

پیام محترم محمد حسین محسنی و

محترمه شهلا محسنی

پیام محترم فرید شیرزی و

محترمه یلدا شیرزی

پیام محمد عارف عرفان

 و جمعی از رفقا و هواداران محترم ببرک کارمل در لندن

پیام محترم عبدالفرید جوینده و

محترمه عالیه جوینده

پیام محترم حمید احمد یعقوب

پیام محترم زمان اکبر (سروری)

پیام محترم علی احمد صارم

پیام محترم زمان قطب یار از هالند

پیام محترم گوربخش سِنگ کپور از لندن

د محترم میرویس واحد د ملاتړ پیغام

پیام محترم امان معاشر، گزارشگر ازاد

پیام محترم حمید کیانور

پیام محترم نظام الدین قیامی، سویدن

پیام محترم عبدالغفور رحیمی،

 به نماینده گی از رفقای داخل کشور

پیام محترمه ثریا پوپل

پیام محترم سید عارف گهریک

د محترم ولی سعادت پیغام د میدان شار څخه

پیام محترم محمد نبی شوریده

پیام محترم سیاوش

پیام محترم داوود اسعد

پیام محترم مُرید امینی و

محترم نوید امینی

پیام محترم عزیز حساس،

محترم سید حسن رشاد و

محترم سلیم

پیام محترم سمیع شفیعی

پیام محترم حمید کارگر از اتریش

محترم نظیر از فرانسه

پیام محترم روزبه عبدالله

پیام محترم دکتر غلام محمد محسن زاده

پیام محترم رفيع غازی زاده  از امريکا

نوشتۀ محترم جنرال محمد یاسین امیری

پیام محترمه حبیبه صادقی

پیام محترم عبدالبصیر

پیام محترم حنیف ضرابی

د محترم عزیز احمد خوارمل پیغام

پیام محترم سید عسکرشاه

پیام محترم رحیم فخری

پیام محترم ياسين صادقی

پیام محترم سرور منگل

پیام محترم نعــــــــیم یوسفی

پیام محترم خوږمن

پیام محترم عبدالرسول رحیمی

پیام محترم عسکر چالاک، زاهد،

افتخار، قادر و فرهاد

پیام محترم ولی محمد مبارز

پیام محترم ذوالفقار علی حقداد

پیام محترم عبدالواسع کارگر

پیام محترم انور فرزام

پیام محترم حفیظ ازهر

پیام محترمه  ضیاً جان پژمان،

 محمد رسول پژمان و سید رسول پژمان

پیام محترم امرالله همرزم

پیام محترم یزدان ظفری

پیام محترم امين متين

پیام محترم انجنير محمد عمر هژير

پیام محترم  روان

پیام محترم م. نبی غروال

د محترم ب. مجید د یووالی پیغام

پیام محترم اکبر سید آبادی

د محترم بشیر بهیر پیغام

پیام محترم رجب علی کاظمی

پیام محترم نبی عظیمی

پیام محترم جیلانی گلشنیار

پیام محترم جنرال محمد داؤد عزیزی

پیام محترم اسد رهیاب

پیام محترم نصیر احمد صدیقی

محترم همایون غازی زاده

پیام اعضای محترم هیت رهبری شورای نورد راین وستفالین

نهضت فراگیر ترقی و دموکراسی افغانستان

پیام محترم نسیم ندرت

پیام محترمه مریم بلوچ

پیام محترم عبدالصمد (راحم) برومند و

 محترمه شریفه (راحم) برومند

پیام محترم مولانا عبدالکبیر (فرخاری)

محترمه عزرا عامل

پیام محترم عثمان راسخ

پیام محترمه پشتنه کریمی

پیام محترم طاهر نسیم

پیام محترم عبدالرحیم کاروال

پیام محترم رحیم آریا

پیام محترم ذکریا کوهستانی

پیام محترم سرور عامل

پیام محترم محمد ابراهیم سکندری

پیام محترم فریاد

پیام محترم دکتور ببرک کارگر

پیام محترم دکتور حبیب منگل

پیام محترم فریدون عامل

پیام محترم مالک لکنوال

پیام محترم شهاب الدین سرمند

پیام محترم محمد انور ایثار

پیام محترم انجنیر جمشیدی

پیام محترمه حمیده عبدالله

پیام محترم عبدالحکیم شناس

پیام محترم یعقوب هادی

پیام محترم امین الله مفکر امینی

پیام محترم زبیر شیرزاد

پیام محترم علی (رستمی)

پیام محترم قاسم آسمایی